Vraag naar dekking politieke risico’s en crisismanagement blijft toenemen, maar groei kalft af

De vraag naar verzekeringsdekking tegen schade als gevolg van politieke risico’s, waaronder terrorisme en oorlogsmolest en andere vormen van crisismanagement zal de komende drie jaar verder toenemen, al zal die groei lager uitvallen dan in de afgelopen jaren. Daarnaast is er een verschuiving merkbaar van polissen die de directe schade aan eigendommen verzekeren naar verzekeringen die dekking bieden tegen de gevolgen van (politieke) incidenten, zoals bedrijfsonderbreking. Dat zijn enkele conclusies die te trekken zijn uit het rapport ‘Political risk and crisis management insurance. Opportunities for growth’  van KPMG. Volgens het rapport is de totale wereldwijde schadelast als gevolg van terrorisme tussen 2010 en 2014 met 350% gestegen naar 52,9 miljard dollar (47,4 miljard euro), excl. bedrijfsschade. Dit laatste wordt geraamd op 12 miljard dollar (10,7 miljard euro). “De uitdagingen als gevolg van economische ontwikkelingen, terroristische aanvallen, zoals in Frankrijk en België, oorlog(sdreiging)en, de sterk toenemende cyberbedreigingen en de Brexit laten een duidelijk gat zien tussen de vraag en aanbod van adequate verzekeringsoplossingen”, aldus KPMG.

Het adviesbureau schat de wereldwijde verzekeringsmarkt voor politieke risico’s en crisismanagement in op 8,1 miljard dollar (7,27 miljard euro). Het overgrote deel daarvan betreft verzekeringspolissen die dekking bieden op het gebied van crisismanagement, zoals cyberincidenten ($ 2,85 miljard), ($ 1,5 miljard) en kidnap & ransom ($ 420 miljoen). Daarnaast raamt KPMG de verzekeringsmarkt voor krediet- en politieke risico’s op 2,1 miljard dollar (1,88 miljard euro), waaronder kredietverzekeringen ($ 1,05 miljard), betalingsrisico’s ($ 675 miljoen) en inbeslagnames ($ 375 miljoen), en die voor politiek geweld op 1,3 miljard dollar (1,17 miljard euro), waarvan terrorisme ($ 1,13 miljard) het grootste deel opslokt, en oorlogsdekking (war on land) $ 150 miljoen.

Groeimarkt

Voor vrijwel alle segmenten voorziet KPMG de komende drie jaar een jaarlijkse groei. De markt voor verzekeringsdekking tegen piraterij op zee vormt daarop de enige uitzondering. In dit segment wordt tussen 2015 en 2018 een jaarlijkse afname met ca. 10% verwacht van 105 miljoen naar 75 miljoen. Daar staat een jaarlijkse lichte groei (met 1%) tegenover van onshore kidnap & ransom-polissen door het toegenomen ontvoeringsrisico in verschillende delen van de wereld, vooral in Zuid-Amerika. In het segment ‘overig crisis management’ wordt daarnaast een verdere groei verwacht in product recall-verzekeringen  met jaarlijks zo’n 7%. KPMG verwacht een groei van het aantal recall-incidenten in alle segmenten, waaronder food & beverage, consumentengoederen en de autobranche. Bovendien wordt voor product recall vooral veel potentie gezien in emerging markets als China en India.

Niet verwonderlijk is dat cyberverzekeringen als grootste groeimarkt wordt gezien. Na een indrukwekkende groei met 40% in de afgelopen vijf jaar, vooral in de VS, wordt voor de komende drie jaar een verdere jaarlijkse groei met 20%, vooral als gevolg van een groter risicobewustzijn bij bedrijven en organisaties. “Een van de grootste uitdagingen voor de verzekeringsmarkt is de link te leggen tussen enerzijds cybersecurity en andere segmenten, zoals terrorisme, en in de ontwikkeling van producten die tegemoet komen aan de groeiende wensen en behoeften en van de klant op dit gebied”, aldus KPMG.

Een beduidend lichtere groei dan in de afgelopen periode wordt voor de komende jaren voorzien op het gebied van krediet- en politieke risico’s: een jaarlijkse groei van 5% voor polissen die het risico van niet-betaling (contract frustation) dekken, van 4% voor kredietverzekeringen en 2% voor het risico van inbeslagname van eigendommen Vanwege het sterk toenemende terrorismerisico wordt op dit vlak de komende drie jaar een omzetgroei voorzien van ongeveer 4% per jaar en voor het oorlogsrisico (war on land) een jaarlijkse omzetgroei met 6%. Het volledige rapport is te downloaden via https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/uk/pdf/2016/08/Political-risk-thought-leadership-article.pdf