Nieuwe bevoegdheden DNB voor aanpak falende verzekeraars

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën versterkt de huidige instrumenten en bevoegdheden van De Nederlandsche Bank (DNB). Het wetsvoorstel herstel en afwikkeling van verzekeraars, dat deze week  ter consultatie is voorgelegd, herziet het bestaande wettelijk kader en waardoor DNB kan ingrijpen wanneer een verzekeraar of een verzekeringsgroep in de problemen is.Doel van het nieuwe kader is om de belangen van polishouders bij een probleemverzekeraar zoveel mogelijk te beschermen. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat geen enkele schuldeiser van een verzekeraar die door DNB wordt afgewikkeld slechter af mag zijn dan bij een faillissement. Voor polishouders bij die verzekeraar geldt dat zij met het nieuwe instrumentarium beter af zouden moeten zijn dan in faillissement.

Grote verzekeraars zullen op basis van de nieuwe regels plannen moeten gaan opstellen waarin zij inventariseren welke maatregelen ze kunnen en zullen nemen wanneer hun financiële positie sterk verslechtert. DNB zal voor deze verzekeraars afwikkelingsplannen opstellen waarin DNB de strategie voor de afwikkeling van de verzekeraar bepaalt, belemmeringen voor de afwikkeling signaleert en zo nodig wegneemt. Als een verzekeraar faalt, krijgt DNB de bevoegdheid om aandeelhouders en andere schuldeisers van de verzekeraar, via een zogeheten bail-in, mee te laten betalen aan de afwikkeling van de verzekeraar. Daarnaast zal DNB beter in staat zijn onderdelen van de verzekeraar zoals de verzekeringsportefeuille over te dragen aan een andere partij of een overbruggingsverzekeraar.

 
Naast de herziening van instrumenten en bevoegdheden van DNB, wordt de procedure voor het faillissement van een verzekeraar aangepast. Anders dan nu zal de curator van een failliete verzekeraar onmiddellijk na het uitspreken van het faillissement polishouders een voorschot kunnen geven op hun uitkering uit de boedel. Ook voor deze aanpassing geldt dat het doel is om de belangen van polishouders bij een failliete verzekeraar te beschermen.

Bron: AM