EMN Masterclass: Regres in transport biedt meer slagingskans dan vaak wordt gedacht

 

In één van de collegezalen van de Erasmus Universiteit in Rotterdam vond op dinsdag 20 september jl. weer een editie plaats van EMN Masterclass. Dit keer stond het  onderwerp ‘Regres in Transport’ centraal, georganiseerd door EMN Marine met als titel ‘Regres in Transport: Maak een vuist’. Onder leiding van dagvoorzitter Frank van Alphen werd deze zeer specialistische materie door sprekers van InTo Transport (mr. Brigitte Binck en Lianne van Steen) en Portwise Law (mr. Niels Huiskamp) op heldere wijze verduidelijkt. Met als rode draad de boodschap dat door zowel betrokken partijen in de transportsector als door de verzekeringsbranche de mogelijkheden tot regres onvoldoende worden benut.

“Bij een juiste aanpak heeft regres vaak meer kans van slagen dan vaak wordt gedacht”, aldus de drie sprekers, uit wiens presentaties echter wel overduidelijk naar voren kwam dat de materie buitengewoon complex is en vaak voer voor juristen. De presentaties maakten echter ook het belang  duidelijk van een goede samenwerking tussen verzekeraars/makelaars, experts, gespecialiseerde adviseurs, advocaten en verzekerden. “Ook op dit vlak kunnen wij als EMN/CED een sturende rol kunnen pakken en extra toegevoegde waarde leveren”, aldus Roel Govaert,  directeur ad-interim bij EMN Expertise en EMN Forensic.

Hij vervolgt: “Achter het mondiale goederentransport bevindt zich een wereld vol transportbewegingen die zich meestal buiten het gezichtsveld van de ladingbelanghebbende(n) afspelen. Dat brengt de nodige risico’s met zich mee. Goederentransport is dan ook een voortdurende uitdaging voor elke verzekeraar. Regres nemen speelt hierbij een belangrijke rol. Wie over de juiste kennis beschikt, zowel ten aanzien van de wet- en regelgeving als van de branche- en partijverhoudingen, kan de kans op succesvol regres aanzienlijk vergroten.” Uit de presentaties van de drie gastsprekers werd zeer duidelijk dat vervoerders  zich maar al te goed bewust zijn van hun sleutelpositie in de wereldhandel. Als zij aangesproken worden voor schade, maken zij dankbaar gebruik van het krachtige pantser dat het (internationale) (verdrags-)recht, aangevuld met eigen contractvoorwaarden, hen biedt. Toch werd door de dames van IntoTransport en advocaat Huiskamp mede aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden aangegeven dat er uitgelezen mogelijkheden te zijn om het juridische pantser van de vervoerders te kraken en zo regreskansen te vergroten.

Regiemomenten

Het gaat volgens hen vooral om data. “Verzamel vooraf zoveel mogelijk gegevens, niet in de laatste plaats omdat om er bij schades in het zeetransport snel actie moet worden ondernomen richting tegenpartij en partijen niet altijd bereid zijn informatie te overleggen”, aldus Binck en Van Steen, die hun gehoor voorhielden bij het verzamelen van relevante informatie over o.a. de staat van de vervoerde producten, de verpakking en zaken als temperatuur etc. vooral drie  ‘regiemomenten’ in de gaten te houden: in het begin als er afspraken worden gemaakt, wanneer de goederen feitelijk aan de vervoerder worden overgedragen en op het moment wanneer de goederen aankomen. “Dit zijn de momenten waarop u het verschil kunt maken door uw klanten te helpen de juiste acties in te zetten”, aldus beide dames, die de aanwezigen tot slot zeven handvaten in het schaderegelingsproces en bij regres meegaven:

  • verzamel zo snel mogelijk alle vervoersdocumenten
  • stel vast wie mag vorderen, wie heeft claimrecht?
  • spreek de juiste partij(en) aan
  • onderzoek de rangorde van toepasselijk recht
  • is hier een verdrag van toepassing? Zo ja welk verdrag?
  • zorg voor een volledig dossier
  • maak een tijdlijn, agendeer en bewaak meldings- en verjaringstermijnen

Bewijsvergaring

Advocaat Huiskamp ging in zijn presentatie met als titel ‘Wie eist bewijst’ in op de bewijsarmoede en het regres in het vervoersrecht, op het belang van bewijsvergaring met het oog op aansprakelijkheidskwesties en regres en op het belang van het opbouwen van een goed dossier. “Bewijs in aansprakelijkheidskwesties, maar ook bij dekkingsgeschillen is van groot belang. Als het gaat om vervoerdersaansprakelijkheid geeft dat nog wat kenmerkende problemen” Ook stond hij nadrukkelijk stil bij de toegevoegde rol van een advocaat, ook bij schades van een meer bescheiden omvang. De focus van zijn bijdrage lag op het vlak van bewijsvergaring en de wettelijke (on-)mogelijkheden om de wederpartij te dwingen dat bewijs te delen. Dat er daartoe  wettelijke (on-) mogelijkheden bestaan was zeker niet bij iedereen bekend. Ook het combineren van claims van belanghebbenden biedt soms mogelijkheden. Dit alles kan volgens hem regres van ‘kleinere’ schades ook erg aantrekkelijk maken. Tot slot stelde hij het opmerkelijk te vinden dat er in het vervoersrecht zo weinig gebruik wordt gemaakt van de regresmogelijkheden.