Nieuw bestuur  Register Coördinatoren Fraudebeheersing maakt  toekomstplannen

De kennis en het vakbekwaamheidsniveau van fraudecoördinatoren naar een hoger niveau tillen, de meerwaarde van het Register Coördinator Fraudebeheersing (RCF) en de ingeschrevenen nadrukkelijker voor het voetlicht brengen en alle in het register staande fraudecoördinatoren legaal en verantwoord toegang verschaffen tot de incidentenregisters van financiële instellingen. Dat zijn enkele onderdelen van de toekomstvisie die het nieuwe RCF-bestuur binnenkort presenteert aan het Verbond van Verzekeraars, waaronder het register ressorteert.

Aan de plannen van het nieuwe RCF-bestuur liggen enkele overleg- en brainsstormsessies ten grondslag waarbij bestuursleden samen met zowel ingeschrevenen als betrokkenen van buiten het Register met elkaar van gedachten hebben gewisseld over de toekomst van het RCF-Register. “Eén van de agendapunten was hoe we in de markt meer bekendheid kunnen genereren voor het RCF en de meerwaarde die dat biedt, zowel voor opdrachtgevers als voor de ingeschrevenen zelf. Ook bleken er enkele onduidelijkheden te bestaan rond het RCF. Zo is bijvoorbeeld nog lang niet bij iedereen bekend dat het RCF onderdeel vormt van het Verbond van Verzekeraars en dat het NIVRE uitsluitend belast is met de administratieve uitvoering van het register”, licht RCF-bestuursvoorzitter mr. Ton Haen toe.

“Een belangrijk aandachtspunt is voorts de wens van onze achterban dat uitsluitend de in het RCF-register ingeschreven fraudecoördinatoren toegang krijgen tot de incidentenregisters waarin alle bij financiële instellingen bekende fraudegevallen en pogingen worden vastgelegd. Daar gaan we ons sterk voor maken. Deze informatiedeling valt onder het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen, die momenteel nog geen volmachten lijkt toe te laten. Ook daarin willen we verandering brengen. ”

Het RCF-bestuur presenteert eind mei haar nieuwe beleidsvisie aan het Verbond van Verzekeraars. In de voorgestelde plannen staan volgens Haen de vijf V’s centraal: Verbond, Verbinden (meer samenwerken met andere relevante brancheorganisaties, Vernieuwen (o.a. toegang tot de PIFI-databases), Value (meer inhoud geven aan RCF als toegevoegde waarde) en Vakbekwaamheid (opleiding en PE). Ons streven is erop gericht zowel het kennisniveau als de vakbekwaamheid en vaardigheden van de ingeschreven fraudecoördinatoren continu naar een hoger niveau te tillen”, benadrukt de RCF-voorzitter.

Het nieuwe bestuur van het Register Coördinator Fraudebeheersing is breder van opzet dan tot dusver en telt in het vervolg vertegenwoordigers van zowel schade-, zorg- als rechtsbijstandsverzekeraars, volmachten en financiële instellingen. De nieuwe bestuursleden zijn Henk Boonstra (Reaal), Nancy Carels-Koorn (Unirobe Meeús Groep), Marcel Kommer (CZ), Kitty Koning (Univé Rechtshulp) en Simon Staadegaard (VFN). De overige bestuursleden zijn Bart Rijper (Verbond) en Ton Haen (Achmea). In juni hoopt het bestuur RCF haar plannen inhoudelijk aan de RCF-ingeschrevenen te kunnen presenteren. Daarbij zal het bestuur nadrukkelijk een beroep doen op de leden van het RCF om de plannen samen uit te gaan voeren.