NL-Alert in vier jaar tijd 213 keer ingezet

In de periode 2013-2017 is NL-Alert 213 keer ingezet, waarvan 191 keer bij een brand. Overdag worden er meer berichten verstuurd dan ’s nachts. In de loop der jaren is het aantal incidenten waarbij het alarmeringssysteem is gebruikt fors toegenomen: van 21 incidenten in 2013 naar 68 incidenten in 2017. Met name veiligheidsregio’s zijn initiatiefnemers voor het inzetten van NL-Alert-berichten. Dit zijn de belangrijkste conclusies van het inventariserende onderzoek dat het lectoraat Crisisbeheersing van het IFV heeft uitgevoerd.

 
Dat NL-Alert steeds vaker wordt ingezet, komt zeer waarschijnlijk doordat veiligheidsregio’s, en ook burgers, meer bekend zijn geraakt met NL-Alert. Hierdoor is de drempel om NL-Alert in te zetten verlaagd. Het is logisch dat NL-Alert voornamelijk bij branden wordt gebruikt: branden komen vaker voor dan bijvoorbeeld gaslekkages of stroomstoringen en bij brand komen vaak stoffen vrij die voor mensen schadelijk kunnen zijn. 

Locatie van het incident

Het lectoraat Crisisbeheersing onderzocht ook in hoeverre NL-Alert-berichten voldoen aan de vijf componenten uit het Beleidskader NL-Alert. Volgens dit kader moet een NL-Alert-bericht minimaal bestaan uit een afzender, een datum en tijdstip, een omschrijving van het risico, een locatie en een handelingsperspectief. Uit de inventarisatie blijkt dat in de berichten nog vollediger kan worden aangegeven waar het incident zich precies voordoet en waar eventuele gevolgen te verwachten zijn. Voor burgers is deze informatie van belang om te bepalen wat ze moeten doen.

In het onderzoek is niet nagegaan hoe burgers de informatievoorziening via NL-Alert ervaren. Om hiervan een beeld te krijgen zou het goed zijn om de reacties van burgers te peilen, kort nadat zij via NL-Alert over een incident zijn geïnformeerd. Het lectoraat gaat dit het komende jaar onderzoeken.

Download hier de volledige inventarisatie: https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20181217-IFV-Inventarisatie-inzet-NL-Alert-2013-2017.pdf.

Bron en foto IFV