Economie krimpt in eerste kwartaal 2024 met 0,1 procent

Volgens de eerste berekening van het CBS, op basis van nu beschikbare gegevens, daalde het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal 2024 met 0,1% ten opzichte van het vierde kwartaal 2023. De lichte daling van het bbp in het eerste kwartaal is vooral toe te schrijven aan de export van goederen en aan een grotere onttrekking aan de voorraden. De daling van de export goederen hangt samen met de krimp van de industrie.

Door de coronacrisis bereikte het bbp halverwege 2020 een dieptepunt. Daarna trad een krachtig herstel op en groeide de economie tot 2023 onafgebroken. Sindsdien daalde het bbp in vier van de vijf kwartalen. In het eerste kwartaal 2024 was het bbp per saldo 0,9% lager dan in het vierde kwartaal 2022.

.Consumptie en investeringen groeien

De consumptie door huishoudens steeg in het eerste kwartaal 2024 met 0,7% ten opzichte van het vierde kwartaal. Vooral de uitgaven, gecorrigeerd voor prijsveranderingen, aan kleding, schoenen en vliegvakanties namen toe. De consumptie van de overheid groeide met 0,6% en de investeringen in vaste activa stegen met 0,4%. Vooral de investeringen in vervoersmiddelen en machines namen toe. De bouwinvesteringen daalden echter.

De uitvoer van goederen daalde, terwijl de uitvoer van diensten steeg. Per saldo daalde de export van goederen en diensten met 0,1%. De invoer van goederen en diensten bleef gelijk. Hierdoor droeg het handelssaldo negatief bij aan de ontwikkeling van het bbp. Ook de bijdrage van de verandering in voorraden was negatief.

Industrie krimpt

De toevoegde waarde (het verschil tussen productie en verbruik van energie, materialen en diensten) van de industrie daalde in het eerste kwartaal 2024 met 3,8%. Dat is vooral toe te schrijven aan de machine- en de vervoersmiddelenindustrie. De delfstoffenwinning noteerde weliswaar de grootste daling, maar de industrie droeg van alle bedrijfstakken het meest bij aan de daling van het bbp in het eerste kwartaal. De toegevoegde waarde van de bouw daalde met 1,8%.

Economie belangrijkste handelspartners groeit

De krimp van de Nederlandse economie met 0,1% valt negatief op in vergelijking met de economische ontwikkeling van de belangrijkste handelspartners. De economie van de hele Europese Unie groeide in het eerste kwartaal 2024 met 0,3% ten opzichte van een kwartaal eerder. In België steeg het bpp ook met 0,3%, terwijl in Duitsland en Frankrijk de economie met 0,2% groeide. In de grootste economie van de wereld, de VS, nam het bbp in het eerste kwartaal met 0,4% toe ten opzichte van het vierde kwartaal. Het bbp van het Verenigd Koninkrijk ten slotte steeg met 0,6%.

De Nederlandse economie was in het eerste kwartaal 0,7% kleiner dan in het eerste kwartaal 2023. De daling van het handelssaldo en de investeringen droeg het meest bij aan de krimp. De consumptie door de overheid leverde de meest positieve bijdrage. De industrie en de bouwnijverheid leverden van de Nederlandse bedrijfstakken de meest negatieve bijdrage aan de economische ontwikkeling ten opzichte van een jaar eerder.