Schadeafhandeling grootste kostenpost aardbevingen Groningen 

De NAM is veel meer kwijt aan aardbevingsuitgaven dan eerder gedacht, zo blijkt uit het recent verschenen kwartaalrapport van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Aan preventieve versterkingen, schadeafhandeling en het opkopen van huizen is nu reeds bijna 1,1 miljard euro uitgegeven. Bijna de helft daarvan – 520 miljoen euro – ging in de eerste negen maanden van dit jaar op aan de afhandeling van schade, meer dan twee keer dan de 250 miljoen euro die hiervoor was begroot.

Uit gegevens van het Centrum Veilig Wonen (CVW),  de NCG, de Arbiter Aardbevingsschade en de Commissie Bijzondere Situaties blijkt dat er vanaf de start (augustus 2012) tot dusver in totaal  74.797 schademeldingen zijn ingediend, die door het CVW zijn behandeld.:

Sinds start aug. 2012                Derde kwartaal 2016

Aantal schademeldingen                                               74.797                                     2.122

Aantal  ingeplande bezoeken schade-expert                 71.951                                   3.045

Aantal bezoeken schade-expert                                     71.411                                   2.531

Aantal expertiserapporten (aanbod schadeherstel)        70.639                                  1.842

(Waarvan rapporten met  niet aardbevings-

gerelateerde schade: C-schade)                                                                                   1.057

Waarvan rapporten met zowel aardbevingsschade

(A-schade) als niet-aardbevingsgerelateerde schade

(B-schade)                                                                                                                     785

Aantal akkoord met compensatie                                    61.531                                 3.379

Aantal aanvragen contra-expert                                        7.468                                    732

Aantal aktes van benoeming                                              7.396                                    829

 

Contra                                                                        Sinds 5.1.2015             Derde kwartaal 2016

Aantal contra-rapportages ontvangen door CVW             6.045                                      1.308

Aantal getekende akkoorden                                            3.231                                      1.355

Aantal getekende dis-akkoorden                                         682                                         366

Aantal 3e deskundige (uitfaseringscategorie)                      636                                         341

 

Schadeherstel

Aantal meldingen waarbij gekozen wordt voor herstel       7.390                                       624

Waarvan herstel door aannemer CVW                               4.475                                       397

waarvan herstel door eigen gekozen aannemer                 2.915                                      227

Aantal meldingen waar gekozen wordt voor uitbetaling    15.963                                    1.518

 

Acuut onveilige schademeldingen

Acuut onveilige situaties gemeld via de rode knop                297                                         68

Waarvan geconstateerd als acuut                                           78                                         17

Waarvan beoordeeld als niet acuut                                     219                                         51

waarvan een noodmaatregel gesteld is                                    65                                         13

Waarvan contact met de gemeente is gezocht                        13                                            4

Overige cijfers CVW

Klanttevredenheidscore                                                               7                                        5,9

Gemiddeld schadebedrag incl c-schade                                                                      €  656,63         

Gemiddeld schadebedrag excl c-schade                                                                     -1.488,24

“Op basis van bovenstaande gegevens kan aangegeven worden dat het aantal aanvragen voor een contra-expertise (second opinion) naar verhouding groot is”, stelt het NCG. CVW geeft aan dat dit onder andere samenhangt met het feit dat in de afgelopen kwartalen meer schaderapporten zijn gepubliceerd waarin alleen c-schade (niet aardbevingsgerelateerde schade) is geconstateerd en werkt ook door in het klanttevredenheidscijfer. Daarnaast geeft CVW aan dat het voor bewoners in alle gevallen mogelijk is een second opinion aan te vragen, maar dit zal verhoudingsgewijs vaker voorkomen als er geen schade als gevolg van aardbevingen is geconstateerd in het schaderapport. Uit bovenstaande gegevens blijkt dat gemiddeld 70% van de bewoners kiest voor uitbetaling van het schadebedrag. Dit percentage laat hiermee geen veranderingen zien vergeleken met eerdere rapportages. De NCG volgt deze ontwikkelingen nauwgezet en laat momenteel onderzoek uitvoeren onder schademelders naar de reden en oorzaken. en betrekt deze onderwerpen in de volgende herziening van het schadeprotocol.

Afhandeling complexe gevallen door NCG

Vanaf 1 januari 2016 behandelt de NCG complexe schadegevallen. De casemanagers van de NCG bemiddelen tussen de betrokken partijen. De overdracht van complexe schadegevallen, die nog in behandeling waren bij NAM en CVW, is in het derde kwartaal van start gegaan. In september hebben 10 bewoners ingestemd met de bemiddeling door de NCG. De NCG heeft inmiddels een casemanager toegewezen aan elk dossier en de bewoners hierover geïnformeerd. De werving van nieuwe casemanagers is nagenoeg afgerond in het derde kwartaal. Dit betekent dat de expertise binnen het team is uitgebreid en er in de loop van het vierde kwartaal in de volle breedte kan worden geopereerd. In de periode van juli tot en met september 2016 zijn er bij de NCG 47 complexe schadegevallen gemeld. Van deze 47 gevallen zijn er 14 afgehandeld. Aan het eind van het derde kwartaal staan er nog 33 zaken open. De 10 dossiers die nog niet in behandeling zijn, zijn de overgenomen dossiers van NAM. Hier wordt in het vierde kwartaal een start mee gemaakt.

Commissie Bijzondere Situaties en arbiters

In het derde kwartaal heeft de Commissie Bijzondere Situaties 20 nieuwe aanmeldingen gekregen en 7 meldingen afgehandeld. Ook heeft de commissie NAM geadviseerd vijf huizen op te kopen. In het derde kwartaal van 2016 hebben de Arbiters Aardbevingsschade hun werkzaamheden verder gestroomlijnd en uitgewerkt. De arbiter beoordeelt de zaak ter plaatse door middel van een schouw en een zitting en doet een uitspraak waar CVW en NAM zich in beginsel aan verbinden. Deze werkwijze heeft inmiddels geleid tot de afronding van 28 zaken. Hierbij is in 16 zaken sprake van een schikking en is er in 12 zaken een uitspraak gedaan. In een verdere 11 zaken hebben schouw en zitting plaatsgevonden en wordt een uitspraak voorbereid. Daarnaast heeft de NAM 61 woningen opgekocht, waarvan 30 schade hadden en voor 23 een bijzondere situatie van toepassing was. in de resterende acht gevallen ging het om testwoningen.