Rabobank: Daling autoschadelast zet zich voort

De schadeherstelbranche blijft onder druk staan. Al jarenlang is er sprake van een dalende schadelast en dat zal zich ook in 2016 en volgende jaren voortzetten. Voor 2016 wordt een verdere volumedaling van circa 2% verwacht vergeleken met 2015. Dat schrijft Rabobank in haar recent verschenen Cijfers & Trends. “De oorzaken zijn, naast de veiligere wegen, minder gereden zakelijke kilometers, technologische ontwikkelingen en het economisch klimaat, ook gelegen in veranderde houding en behoeften van de consument. De auto is minder statussymbool en lichte schades worden minder vaak gerepareerd. Bovendien stabiliseert het wagenpark in Nederland, een teken dat de markt verder verzadigt.

De huidige veranderingen in de markt hebben volgens de Rabobank nu al stevige gevolgen voor de schadeherstelbedrijven. “Grootschalige uitrol van telematicaontwikkelingen in de toekomst zullen nog meer impact hebben op de schadebranche. Berijders en hun auto’s zijn straks volledig connected. Niet alleen gaat de schadelast nog verder omlaag, het gaat dan ook om big data en hoe je daar als ondernemer op kunt aanhaken met je eigen bedrijf. Dat vraagt veel aanpassingen in de bedrijfsvoering van individuele bedrijven, maar ook om samenwerking in de schadeketen, met dealerbedrijven, of kiezen voor specialisatie, bijvoorbeeld op bepaalde type schades. Toegewijd en gekwalificeerd personeel is daarbij een eerste vereiste en dat vraagt ook om aandacht voor voldoende instroom van jonge krachten”, aldus de Rabobank, volgens wie in alle gevallen daadkracht van de ondernemer nodig is bij het maken van de juiste strategische keuzes. “Dat kan in sommige gevallen ook de keuze voor bedrijfsbeëindiging betekenen. Het is namelijk onontkoombaar dat het aantal schadeherstelbedrijven de komende jaren verder gaat afnemen.”

Trends, kansen en bedreigingen
De Rabobank beschrijft in Cijfers & Trends een aantal trends in de automotive markt en benoemt daarin een aantal kansen en bedreigingen:
• Er vindt een tweedeling plaats in schade: De markt voor autoschadeherstel wordt verdeeld in kleine/cosmetische schades en de grotere/complexere schades met voor beide aparte/verschillende vestigingen;
• Prijs is steeds vaker een selectiecriterium voor de automobilist: De consument is zich bewuster van de hoge mobiliteitskosten en zoekt naar wegen om die te verlagen, onder andere door besparing op reparatie en onderhoud en het blijven doorrijden met kleine schades;
• Grote opdrachtgevers, zoals verzekeringsmaatschappijen, leasemaatschappijen en fleetowners, sturen schades naar geselecteerde schadeherstelbedrijven. Tegelijkertijd ervaren deze schadeherstelbedrijven in toenemende mate prijsdruk;
• Technologisering: Auto’s worden steeds complexer. Merkkennis kan al relevant zijn bij kleinere schades en dat vraagt om routine en mate van specialisatie. Dit is slechts efficiënt te realiseren voor een beperkt aantal merken.
De kansen en bedreigingen zijn:
• Sterkere sturing van grotere opdrachtgevers naar schadeherstelbedrijven met kwaliteitskeurmerk;
• De prijsdruk op schadeherstel blijft onverminderd groot;
• Terwijl het werkaanbod krimpt en het gemiddelde schadebedrag daalt, kampen veel bedrijven met kostenstijgingen, waardoor de rendementen dalen;
• Vergrijzing van het personeelsbestand leidt in de branche op termijn tot een tekort aan betaalbaar, gekwalificeerd personeel;
• Auto’s worden door een combinatie van een stijgend marktaandeel van goedkopere auto’s (A-label) en hoge prijzen van onderdelen eerder total loss verklaard.
De schadefrequentie
Het aantal schadegevallen daalt volgens de Rabobank al jaren. De toename van het aantal flexwerkers, daling van het aantal zakelijke kilometers en steeds veiligere infrastructuur zijn hiervan een oorzaak. De verdere ontwikkeling van geavanceerde besturingssystemen in auto’s leidt tevens tot een afname van het aantal schadegevallen. Naast lagere snelheden (files, rotondes), dragen actieve technologische (veiligheids-)voorzieningen zoals ABS en ESP en parkeersensoren ook bij aan het terugdringen van het aantal schades of verkleining van het schadebedrag. Het in hoog tempo veranderd wagenpark (meer kleine lichte auto’s) en de lichte krimp van het totale rijdend park dragen ook bij aan de vermindering van het aantal schades. Ook zijn er steeds meer mensen die met lichte carrosserieschade blijven doorrijden. Er is een tendens dat kleinere ‘eigen schuld’ schades vaker voor eigen rekening worden hersteld of zelfs geheel niet worden hersteld, het zogeheten ‘Parijs-effect’. In 2015 zijn er een kleine 1,1 miljoen schades in Audatex gecalculeerd, 1,5% meer dan in 2014. Het gemiddelde schadebedrag daalde licht naar 1.179 euro.

.