CVW start inspecties in het buitengebied

Centrum Veilig Wonen (CVW) is vorige week gestart met het inspecteren van woningen en gebouwen aan de randen van het aardbevingsgebied, ook wel het ‘buitengebied’ genoemd. Eigenaren van panden in het buitengebied, die voor 15 augustus jl. bij NAM, NCG of CVW een schademelding hebben gedaan, worden in de komende periode door CVW benaderd voor het inplannen van een inspectie. Er wordt daarbij niet alleen beoordeeld of de schade is veroorzaakt door aardbevingen, maar er wordt ook aandacht besteed aan het vaststellen van andere mogelijke oorzaken.

Schademeldingen vanuit het buitengebied werden lange tijd wel door CVW geregistreerd, maar in afwachting van resultaten van lopende (validatie)onderzoeken in het gebied, niet bezocht voor een inspectie. Peter Kruyt, algemeen directeur CVW: “Schademelders uit het buitengebied hebben lang moeten wachten op de behandeling van hun schademelding. We zijn dan ook blij dat de onderzoeksresultaten recent zijn gepresenteerd en we de schademelders na lange tijd kunnen informeren over de vervolgaanpak.” Op basis van de onderzoeksresultaten is geconcludeerd dat het wenselijk is dat schades, die voor 15 augustus 2016 vanuit de onderzoeksgebieden zijn gemeld, bij wijze van proef individueel worden beoordeeld. De betreffende schademelders worden uiterlijk in oktober door CVW gebeld om een inspectie in te plannen. Schademelders die na 15 augustus jl. schade hebben gemeld en schademelders die een melding hebben gedaan voor panden buiten de onderzoeksgebieden, worden in januari 2017 geïnformeerd over het vervolg van hun schademelding.

Bezoek inspecteurs aan buitengebied

Kruyt: “De eerste inspecties zijn inmiddels ingepland. We vinden het belangrijk dat bewoners een heldere uitleg krijgen over de aanpak en een vast aanspreekpunt hebben bij vragen. Daarom gaan onze bewonersbegeleiders met de inspecteurs mee tijdens het opnemen van de schades.” Kort na het inspectiebezoek wordt een inspectieverslag ter beschikking gesteld. Dit verslag geeft nog niet weer of de schades wel of niet aardbeving gerelateerd zijn. De gegevens uit de uitgevoerde inspecties worden voorgelegd aan een panel van experts. Bij de beoordeling wordt niet – zoals nu gebruikelijk is – alleen gekeken of aardbevingen de oorzaak zijn, maar er worden ook andere oorzaken inzichtelijk gemaakt. De bevindingen worden vastgelegd in een rapportage die naar verwachting in januari 2017 aan de betreffende schademelders wordt toegezonden. Kruyt: “Voordeel van het toepassen van een andere werkwijze binnen deze proef is dat we kennis en ervaring opdoen die we mogelijk kunnen inzetten ter verbetering van ons reguliere schadeafhandelingsproces”.

Een onafhankelijke begeleidingscommissie, die door de NCG wordt ingesteld, gaat de aanpak monitoren en evalueren. Wanneer een schademelder het niet eens is met de bevindingen in het beoordelingsrapport, dan kan het rapport worden voorgelegd aan een panel van experts voor een second opinion. Meer specifieke informatie volgt zo spoedig mogelijk. Wanneer de schademelder zich ook niet kan vinden in de conclusies van de second opinion, dan kan de casus worden voorgelegd aan de Arbiter Aardbevingsschade.

Keuzevrijheid voor bewoners bij schadeherstel

Bewoners hebben vanaf 15 juli jl. meer vrijheid bij het kiezen van een aannemer indien zij kiezen voor schadeherstel via Centrum Veilig Wonen (CVW). Bewoners kunnen aardbevingsschade aan hun woning laten herstellen door een aannemer van hun keuze uit het Erkenningsregister van CVW. Voorheen kon men bij de keuze ‘Herstel via CVW’ alleen een aannemer kiezen die al door CVW was gecontracteerd.

In totaal zijn er bijna 5.000 vakmensen die voldoen aan de Erkenningsregeling van CVW. Het complete Erkenningsregister is te vinden op de website van CVW. Deze keuzevrijheid geldt ook wanneer, na het nu lopende inspectie- en engineeringsprogramma, blijkt dat een woning moet worden versterkt. “Wij zullen zoveel mogelijk tegemoet komen aan de voorkeur van de bewoner. Voorwaarde is wel dat de aard en omvang van de benodigde werkzaamheden passen bij de gewenste aannemer. Ook houden we rekening met de veiligheid van bewoners en hun directe omgeving. Om die reden willen we voorkomen dat gelijktijdig veel verschillende aannemers in een straat aan het werk zijn”, aldus het CVW.

Wanneer een bewoner van een aannemer gebruik wil maken die nog geen erkende vakmensen kan inzetten, dan kan de betreffende aannemer zich alsnog aanmelden voor de Erkenningsregeling van CVW. Mocht de aannemer dit niet willen, dan is de bewoner vrij om bij schadeherstel ervoor te kiezen om deze aannemer zelf opdracht te geven voor het uitvoeren van de werkzaamheden. In deze gevallen kan CVW echter niet garant staan voor de kwaliteit, veiligheid en planning van de uitvoering.De lopende programma’s, zoals bijvoorbeeld de aanpak van het eerste deel van de geconstateerde kwetsbare gebouwonderdelen en het versterken van de corporatiewoningen, rondt CVW vooralsnog af met de reeds betrokken uitvoerende partijen, aldus de organisatie op haar website.