Meer gevaarlijke stoffen via de binnenvaart

 

In de afgelopen tien jaar zijn er steeds meer gevaarlijke stoffen via de binnenvaart vervoerd en steeds minder via het spoor en over de weg. Verreweg het grootste deel van de gevaarlijke stoffen gaat met de binnenvaart of via een pijpleiding, meldt  CBS. In 2014 werd er 224 miljoen ton aan gevaarlijke stoffen vervoerd door Nederland. Dat was 11 %t meer dan in 2005. Meer dan de helft hiervan wordt via een ondergrondse pijpleiding getransporteerd. Het gaat hierbij om ruwe aardolie, aardolieproducten en aardgas. Ruim 40% van de gevaarlijke stoffen gaat over het water en slechts 7% over land, waarvan 6% via de weg en 1% via het spoor.

Negen jaar eerder was het aandeel van de binnenvaart kleiner (31%. Het aandeel van pijpleiding (59%), weg (8 %) en spoor (2 % was groter. De keuze van de vervoerswijze is mede afhankelijk van de eindbestemming van de goederen. Via pijpleiding, binnenvaart en spoor worden vooral – met grote bulkstromen – industriële complexen bevoorraad, terwijl via wegvervoer veel fijnmazige distributie (zoals de bevoorrading van benzinestations) plaatsvindt.

Van alle gevaarlijke stoffen die in Nederland worden geladen op, of gelost van een binnenvaartschip, trein of vrachtauto passeert 70 procent de grens. Dit grensoverschrijdende bovengrondse vervoer van gevaarlijke stoffen is sinds 2005 met ruim een derde gestegen. Er zijn vooral meer gevaarlijke stoffen (met name diesel) via de binnenvaart geëxporteerd (+44 procent); vooral de (petro)chemische industrieën in Duitsland en België werden aangedaan. Via spoor (-17 procent) en weg (-2 procent) ging er juist minder naar het buitenland.Het binnenlands vervoer van gevaarlijke stoffen via de binnenvaart nam in de periode 2005-2015 met 90 procent toe. Alleen al in 2015 groeide het met 11 procent. Over de weg werd er binnenlands de laatste tien jaar een kwart minder vervoerd, terwijl het vervoer over het spoor halveerde.

Gevaarlijke stoffen, zoals brandbare, explosieve en giftige stoffen, zijn gevaarlijk voor mens en milieu. Bedrijven die deze stoffen vervoeren moeten zich daarom aan strenge regels houden. Slechts twee procent van alle goederen die over de weg worden vervoerd is gevaarlijk. Bij het spoorvervoer is dit zeven procent, bij de binnenvaart een kwart, en bij pijpleidingen vrijwel honderd procent (als het vervoer van water niet wordt meegerekend).