Meldingen bij het Bemiddelingsloket De Letselschade Raad naar recordhoogte

Het Bemiddelingsloket, dat informatie en advies biedt over de procedurele aspecten van letselschadezaken, heeft vorig jaar het recordaantal van 726 nieuwe meldingen ontvangen. Dat is verreweg het hoogste aantal sinds de start in 2008, toen er 81 nieuwe meldingen bij het loket werden ingediend. Sindsdien is dat aantal jaarlijks toegenomen: via 116 (in 2011), 296 (2010), 446 (2011), 577 (2012), 716 (2013) naar 726 dit jaar. Alleen in 2014 deed zich een opvallende dip voor in het aantal meldingen: 499, waarvan een tijdelijke verminderde bereikbaarheid van het Bemiddelingsloket als meest waarschijnlijke oorzaak wordt aangemerkt, aldus De Letselschade Raad in het jaarverslag over 2015.\

Ruim een derde van de nieuwe meldingen had vorig jaar betrekking op letselschade na verkeersongevallen (in 2014: 43%) en bijna een kwart (24%) op letselschade na een medisch incident (was 24%). De overige nieuwe meldingen gingen over letselschade na een arbeidsongeval (4%/7%), geweldsmisdrijven (2%/1%), onrechtmatige daad (2%/5%) en overige (27%/18%).

Repeat players en belangenbehartigers

Ook in 2015 meldden zich weer volgens De Letselschade Raad vrij veel ‘repeat players’ bij het loket: melders die zich, na contact in het verleden, opnieuw tot het Loket wendden. “Soms betrof het hier slachtoffers die niet door het Bemiddelingsloket geholpen kunnen worden. Letselschade was dan bijvoorbeeld gevolg van een bredere problematiek, zoals situaties in de geestelijke gezondheidszorg of jeugdgezondheidszorg.” Opvallend is daarnaast de toename van het aantal belangenbehartigers dat in 2015 contact opnam met het Bemiddelingsloket. “Veel belangenbehartigers verlangen van het Bemiddelingsloket dat zij verzekeraars die de naleving van de gedragsregels niet nakomen op de vingers tikken. Daarnaast ziet de wens tot bemiddeling vaak op beslechting van de discussie over de vergoeding van de buitengerechtelijke kosten.”

De functie van het Bemiddelingsloket is drieledig: Door middel van conflictanalyse, conflictdiagnose en zo nodig toepassen van hoor en wederhoor, partijen adviseren over mogelijkheden om de zaak weer op de rit te krijgen dan wel door te verwijzen naar een passende geschiloplosser of klachtenprocedure; het signaleren van onduidelijkheden of verbeterpunten in de GBL en GOMA en het signaleren van misstanden in de letselschadebranche. Het Bemiddelingsloket van De Letselschade Raad vervult ook een belangrijke functie in de voorlichting aan mensen met letselschade. Ook in 2015 is het overgrote deel van de meldingen ondergebracht in de categorie ‘Vraagbaak’: 50%. Eén op de negen meldingen (11%) betrof een klacht over een verzekeraar, één op de tien een klacht over een zorgverlener en 8% een klacht over een belangenbehartiger. Daarnaast betrof vijf procent van de meldingen een vraag over richtlijnen, drie procent ruis en één procent zowel een bemiddelingsverzoek, een geschil of een vraag over GOMA. Bij de resterende zes procent was de aard onbekend. “Kort na een ongeval of medisch incident zoeken mensen informatie over het verloop en de duur van de schaderegeling, wie hen kan bijstaan, waar ze een belangenbehartiger kunnen vinden en hoe het zit met de kosten. Daarnaast willen mensen hun verhaal kwijt of zoeken ze bevestiging”, aldus De Letselschade Raad.