Gemeente Nissewaard geeft BELFOR coördinerende rol in aanpak asbest- en andere grote schadecalamiteiten

Als er in de gemeente Nissewaard (80.000 inwoners in Spijkenisse en omliggende plaatsen) de komende tijd een grote calamiteit voordoet waarbij asbest vrijkomt, dan is voor iedereen duidelijk wat te doen: een telefoontje naar (de alarmcentrale van) BELFOR. Het gespecialiseerde reconditioneringsbedrijf analyseert in voorkomende gevallen voor de gemeente ter plekke snel de calamiteit, zet direct de eventuele maatregelen in gang om de (gevolg)schade zoveel mogelijk te beperken en coördineert uiteindelijk ook de sanering en reconditionering. “We zijn voor zover ons bekend één van de eerste en weinige gemeenten, zo niet dé eerste, die op voorhand de aanpak van asbestcalamiteiten en de hierbij in te schakelen gespecialiseerde bedrijven heeft vastgelegd in een protocol”, zegt Henny de Jong, risk & insurance manager bij de gemeente Nissewaard. “Met onze unieke aanpak kunnen we asbestcalamiteiten in het vervolg sneller, beter, professioneler en vooral ook goedkoper bestrijden dan dit tot nu toe gebeurde. Daarmee vergroten we bovendien de veiligheid voor de burgers.”

Naar aanleiding van een omvangrijke calamiteit – een brand in een tweetal loodsen waarbij veel asbest vrij kwam – is er in de gemeente een speciaal asbestprotocol opgesteld. “Daartoe hebben wij onder meer geïnventariseerd welke partijen bij een eventuele asbestcalamiteit zoal betrokken moeten zijn en welke zaken benodigd zijn om een asbestsanering volgens de wet- en regelgeving plaats te laten vinden. Voor de praktische uitvoering zochten we een professionele partner die 24/7 bereikbaar is en op basis van de specifieke know how en ervaring snel ter plekke de aard en omvang van de calamiteit in kaart kan brengen, de juiste aanpak en schadebeperkende maatregelen weet te treffen en aansluitend de gehele aanpak professioneel kan aansturen en bewaken op basis van de in ons protocol vastgelegde eisen en werkwijze. Daarvoor doen we een beroep op de specialisten van BELFOR, waarmee wij al jarenlang goede ervaringen hebben bij de afwikkeling van brand-, water- en andere schades”, licht De Jong toe.

In overleg met onder meer zijn collega’s belast met veiligheid, vergunningen en handhaving, de milieu-inspectie (DCMR), en BELFOR heeft de risk- & insurancemanager van de gemeente Nissewaard ervoor gekozen Maritox in te schakelen voor de werkzaamheden op het gebied van asbestsanering en Piguillet & Zn voor laboratoriumonderzoek. “Deze aanpak heeft tal van voordelen”, benadrukt De Jong. “In de eerste plaats hebben we met BELFOR nu één aanspreekpunt voor de melding van alle asbestcalamiteiten, zodat iedereen binnen de gemeente in voorkomende gevallen weet wat te doen. Een ander pluspunt is de tijdwinst. Door zaken vooraf te regelen kun je bij een calamiteit meteen actie ondernemen. Doordat vooraf is gecheckt of de betreffende bedrijven aan de wettelijke verplichtingen voldoen en over de benodigde vergunningen beschikken, kan bij een asbest – of andere calamiteit de sanering meteen in gang worden gezet en hoeft niet eerst worden gewacht op de afgifte van een vergunning om te mogen saneren. Bij een asbestcalamiteit is immers snelheid geboden. Hoe eerder je de juiste maatregelen treft, des te beter het is. Zowel uit veiligheids- als kostenoogpunt.”