Uitstoot broeikasgassen hoger in eerste kwartaal 2021

De uitstoot van broeikasgassen was in het eerste kwartaal 1,4% hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2020. Dat is vooral toe te schrijven aan het hogere gasverbruik voor verwarming en de hogere elektriciteitsproductie. Daarentegen waren de emissies door mobiliteit ruim 10% lager. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwe kwartaalcijfers over de broeikasgassenuitstoot conform de richtlijnen van de IPCC.

Huishoudens hebben in het eerste kwartaal van 2021 meer gas verbruikt, omdat het kouder was dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Mede hierdoor was de uitstoot door de gebouwde omgeving (huishoudens en de dienstverlening (kantoren)) bijna 14% hoger dan in het eerste kwartaal van 2020. De kou speelde ook een rol bij de 4% hogere uitstoot door de landbouw.

 Minder uitstoot mobiliteit en industrie

In het eerste kwartaal van 2021 was de uitstoot door de elektriciteitssector (de energiebedrijven) 5% hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dat heeft vooral te maken met de hogere elektriciteitsproductie (6%). Ook veranderde de brandstofmix van de elektriciteitsproductie (meer kolen, meer hernieuwbaar, minder aardgas), maar dit had per saldo een beperkt effect op de emissies.

De effecten van de lockdown zijn zichtbaar in de emissies door mobiliteit, die ruim 10% lager waren dan in het eerste kwartaal van 2020. De industrie heeft ook minder uitgestoten (3%). Dit komt voornamelijk door minder verbruik van olierestgassen door raffinaderijen en de chemische industrie. De industrie levert met een aandeel van ruim 30% de grootste bijdrage aan de broeikasemissies.

Uitstoot CO2 Nederlandse economie lager in het eerste kwartaal

De CO2-uitstoot door de Nederlandse economie was in het eerste kwartaal 0,6% lager dan in hetzelfde kwartaal van 2020. Volgens de eerste berekening kromp het bruto binnenlands product (bbp) in dezelfde periode met 2,8%. De emissies daalden dus minder hard dan het bbp. De CO2-uitstoot van de transportsector (inclusief luchtvaart) lag bijna 26% lager dan een jaar eerder. Vanwege de lockdown werden veel vluchten geschrapt en stond een groot gedeelte van de vloot aan de grond. De emissies door autogebruik van huishoudens waren ook lager, namelijk ruim 15%. De daling van de uitstoot door de transportsector overtrof de stijging van de emissies door de overige economische activiteiten