Tempo omhoog bij verduurzamen bouwmachines

News Life and Health02 Dec 2022 Japan:Insurers’ underwriting fundamentals expected to recover in 2023  By AIR team | 02 Dec 2022 Other News Pakistan:Insurance market sees GWP jump by 24% in 2021 Asia Pacific:Life insurance business in advanced markets expected to fall this year but climb up in next 2 years Thailand:Insurance industry growth predicted to be flat in 2023 Japan:Sumitomo Life expected to maintain substantial mortality and morbidity margins Taiwan:Cathay Financial Holdings to raise at least US$1.4bn Japan Life & Health Property & Casualty Financial Performance   Japanese insurers’ underwriting fundamentals are likely to recover during 2023, as the negative effects from the COVID-19 pandemic subside, Fitch Ratings says. In its report, “Japanese Insurance Outlook 2023”, Fitch also says that Japanese life and non-life insurers continue to have large exposures to financial-market risks, which are mitigated by their sufficient capitalisation. Any significant stress in financial markets— especially domestic equities, followed by currency markets and foreign bond yields—may hurt their capital adequacy. The global credit rating agency has a neutral outlook on the Japanese life and non-life insurance sectors. Life insurance sector Japanese life insurers will be able to generate overall stable earnings even after considering the negative impact of COVID-19, and capitalisation should remain at healthy levels over the near future, says Fitch. Japanese life insurers suffered sizeable insured losses caused by an increase in “deemed hospitalisation” as more people fell ill during a spike in COVID-19 cases caused by the Omicron variant in 2022. However, Fitch expects life insurers’ earnings from underwriting to recover from 2023, because the Japanese regulator changed the rules in late September 2022. Meanwhile, the investment spread has increased as a portion of total earnings, at slightly more than 50%, due partly to the temporarily negative impact on underwriting profits from COVID-19. However, Fitch believes Japanese life insurers will increase their investments in super-long Japanese government bonds in 2023 instead of currency-hedged foreign bonds, backed by moderately rising Japanese yen bond yields. As a result, the agency expects Japanese life insurers’ interest-rate risks, which are caused by asset and liability duration mismatches, to reduce substantially. Earnings from profitable protection-type insurance underwriting (such as health insurance and death protection), which are quite stable and much more profitable than in most other jurisdictions outside Japan, still represent the major part of life insurers’ total earnings. Non-life sector Japanese non-life insurers are also likely to achieve decent profitability in domestic underwriting during 2023, due partly to continued premium rate hikes in property insurance, reinforced by a virtual oligopoly, although it is highly probable the insurers will continue to face significant natural catastrophe risks in Japan and the US. Premium rates should continue to rise for property insurance to cope with insured losses from catastrophes, which will boost results over the medium term. Fitch said, “We have a stable outlook on seven of nine rated Japanese insurers, while one is on positive outlook and one on rating watch positive (RWP). The one on positive outlook is due to company-specific strengths in credit fundamentals. The one on RWP is due to the prospect of reorganisation of its international insurance group.” Japanese insurers are rated between ‘BBB+’ and ‘AA-‘. Insurers with better credit profiles tend to have access to quality business, and apply prudent underwriting strategies in both Japan and overseas. Niet-levensector De Japanse schadeverzekeraars zullen in 2023 waarschijnlijk ook een behoorlijke winstgevendheid boeken op het gebied van binnenlandse verzekeringen, deels dankzij de aanhoudende stijging van de premies voor schadeverzekeringen, versterkt door een virtueel oligopolie. De premies voor onroerendgoedverzekeringen zouden moeten blijven stijgen om de verzekerde verliezen door rampen op te vangen, wat de resultaten op middellange termijn ten goede zal komen. Fitch zei: “We hebben een stabiele outlook voor zeven van de negen Japanse verzekeraars, terwijl één verzekeraar een positieve outlook heeft en één verzekeraar een positieve rating heeft. De positieve outlook is te danken aan bedrijfsspecifieke sterke punten in de kredietfundamentals. De RWP is te wijten aan het vooruitzicht van een reorganisatie van de internationale verzekeringsgroep. Japanse verzekeraars hebben een rating tussen ‘BBB+’ en ‘AA-‘. Verzekeraars met een beter kredietprofiel hebben doorgaans toegang tot kwaliteitsactiviteiten en hanteren voorzichtige acceptatiestrategieën, zowel in Japan als in het buitenland.   Nieuws Leven en Gezondheid02 dec 2022 Japan:fundamenteel herstel verzekeraars verwacht in 2023  Door AIR team | 02 dec 2022 Overig nieuws Pakistan:Verzekeringsmarkt ziet GWP in 2021 met 24% stijgen Asia Pacific: Levensverzekeringsactiviteiten in geavanceerde markten zullen dit jaar naar verwachting dalen, maar de komende 2 jaar stijgen Thailand: groei verzekeringssector naar verwachting vlak in 2023 Japan: Sumitomo Life zal naar verwachting aanzienlijke sterfte- en ziektemarges handhaven Taiwan: Cathay Financial Holdings gaat ten minste 1,4 miljard US$ ophalen   Financiële resultaten Japan Life & Health Property & Casualty   Volgens Fitch Ratings zullen de fundamentele verzekeringsvoorwaarden van Japanse verzekeraars zich in 2023 waarschijnlijk herstellen naarmate de negatieve effecten van de COVID-19 pandemie afnemen.   In zijn rapport “Japanese Insurance Outlook 2023” zegt Fitch ook dat Japanse levens- en schadeverzekeraars nog steeds een grote blootstelling hebben aan risico’s op de financiële markten, die worden beperkt door hun voldoende kapitalisatie. Elke significante stress op de financiële markten – vooral binnenlandse aandelen, gevolgd door valutamarkten en buitenlandse obligatierentes – kan hun kapitaaltoereikendheid aantasten.       Het wereldwijde ratingbureau heeft een neutrale outlook voor de Japanse levens- en schadeverzekeringssector.   Levensverzekeringssector   Japanse levensverzekeraars zullen in staat zijn om over het algemeen stabiele inkomsten te genereren, zelfs na het negatieve effect van COVID-19, en de kapitalisatie zou in de nabije toekomst op een gezond niveau moeten blijven, aldus Fitch.   Japanse levensverzekeraars leden aanzienlijke verzekerde verliezen als gevolg van een toename van het aantal “veronderstelde ziekenhuisopnames” doordat meer mensen ziek werden tijdens een piek in COVID-19-gevallen veroorzaakt door de Omicron-variant in 2022. Fitch verwacht echter dat de verzekeringsinkomsten van levensverzekeraars zich vanaf 2023 zullen herstellen, omdat de Japanse toezichthouder de regels eind september 2022 heeft gewijzigd.   Ondertussen is de beleggingsspread als deel van de totale winst toegenomen tot iets meer dan 50%, deels vanwege de tijdelijk negatieve impact van COVID-19 op de verzekeringstechnische winst.   Fitch denkt echter dat Japanse levensverzekeraars in 2023 hun beleggingen in superlange Japanse staatsobligaties zullen verhogen in plaats van in valuta gedekte buitenlandse obligaties, gesteund door de gematigd stijgende Japanse yen obligatierente. Als gevolg daarvan verwacht het bureau dat de renterisico’s van Japanse levensverzekeraars, die worden veroorzaakt door mismatches tussen activa en passiva, aanzienlijk zullen afnemen.   Het grootste deel van de totale winst van levensverzekeraars is nog steeds afkomstig van winstgevende verzekeringsactiviteiten van het type bescherming (zoals ziektekosten- en overlijdensverzekeringen), die vrij stabiel en veel winstgevender zijn dan in de meeste andere rechtsgebieden buiten Japan.           Tempo omhoog bij verduurzamen bouwmachines

Het kabinet trekt komend jaar fors meer geld uit voor uitstootvrije machines in de bouw. Er is 60 miljoen subsidie voor bouwbedrijven om over te stappen op zulke machines, zoals elektrische hijskranen, betonmixers op waterstof en graafmachines op batterijen. Dergelijk bouwmaterieel stoot geen uitlaatgassen uit, en dus ook geen stikstof. Staatssecretaris Heijnen publiceert haar besluit vandaag in de Staatscourant. Ook voor ondernemers die een vrachtwagen zonder uitlaatgassen willen rijden, komen meer subsidiemogelijkheden.

Staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat): “We weten allemaal dat stikstof een probleem is, ook voor de bouw. Met uitstootvrije machines helpen we dat probleem steeds verder de wereld uit. Ik weet dat de bouw graag wil, want vorig jaar was de subsidiepot binnen één dag leeg. Daarom stop ik er komend jaar fors meer in, want ik wil echt meters maken met de sector. Op weg naar een bedrijvige bouwplaats, maar zonder stikstof en uitlaatgassen”.

Oplossingen tegen stikstof
De uitspraak van de Raad van State over Porthos heeft de noodzaak om duurzamer te bouwen extra onderstreept. De sector wil, en het kabinet ook. Daarom kunnen bouwers subsidie krijgen bij de aanschaf van een schone bouwmachine, of voor de ombouw van een vervuilende bouwmachine naar een schone. Ook voor het plaatsen van katalysatoren, waarmee veel vuile stoffen opgevangen worden zodat ze niet in de lucht terechtkomen, zijn subsidiemogelijkheden.

De subsidie is nodig omdat bouwmaterieel op waterstof of batterijen vaak veel duurder is dan materieel dat op diesel draait. Bouwers kunnen met de subsidie tot maximaal 40% van het prijsverschil met diesel vergoed krijgen. Voor kleinere ondernemers ligt dat percentage hoger dan voor grotere ondernemers, om zo ook het MKB te helpen bij de overstap. Voor de bouw heeft stikstofvrij materieel de toekomst om te kunnen blijven bouwen. Immer, als je geen stikstofruimte gebruikt, hoef je die ook niet te zoeken. In reactie op de Porthos-uitspraak heeft het kabinet besloten 400 miljoen extra uit te trekken voor schoon en emissieloos bouwen.


Ook bij de aanschaf van een uitstootvrije vrachtwagen kunnen ondernemers een steuntje in de rug krijgen. In 2023 is daar in totaal 30 miljoen voor beschikbaar, zo is vandaag bekend geworden. Dat is 5 miljoen euro meer dan vorig jaar.