Betalingsmonitor Atradius: Betalingsmoraal Nederlandse bedrijven licht verbeterd ten opzichte van vorig jaar

Bijna drie op de tien Nederlandse bedrijven zijn in het eerste kwartaal van dit jaar geconfronteerd met uitblijvende betalingen. Tegelijkertijd voldoen klanten sneller aan hun betalingsverplichtingen. Zo bedraagt de gemiddelde betalingstermijn nu 41 dagen. Vergeleken met ons omringende landen worden facturen in Nederland relatief snel voldaan. Over de gehele linie wordt 50% van de facturen tijdig betaald; dit is een lichte stijging in vergelijking met 2023 (47%), zo blijkt uit de Betalingsbarometer waarin kredietverzekeraar Atradius de betalingsmoraal van Nederlandse bedrijven heeft onderzocht.

Wel is sprake van een sterk wisselend beeld in verschillende sectoren. Grootste uitschieter is de sector duurzame consumptiegoederen, waar het aantal wanbetalingen met maar liefst 70% is gestegen. Terwijl in de transportsector het aantal achterstallige betalingen daarentegen sterk afnam (-36%), is in de bouw (-8%) sprake van stabilisering.

Uit het onderzoek van Atradius blijkt dat bedrijven in verschillende sectoren in de afgelopen maanden nog steeds zijn geconfronteerd met economische tegenwind als gevolg van zwakke vooruitzichten voor de industrie, een afnemende vraag uit het buitenland, strengere financiële voorwaarden en een aanhoudend hoge rente. Ook is een duidelijke trend zichtbaar waarbij grotere bedrijven er vaker toe overgaan om handelskredieten aan zakelijke afnemers te verruimen, terwijl mkb-bedrijven een veel strikter beleid hanteren, omdat zij de impact van kredietrisico’s zo klein mogelijk willen houden.

Over de gehele linie wordt in alle economische sectoren nu 46% van de zakelijke facturen te laat betaald. Ondanks het toenemend aantal faillissementen en claims dat Atradius ziet, geven de respondenten aan minder dubieuze debiteuren te hebben (een daling naar 3% in vergelijking met 7% vorig jaar). “Gezien de economische omstandigheden en liquiditeitsproblemen van klanten – die bij 29% van de onderzochte bedrijven tot achterstallige betalingen hebben geleid – is een strategisch debiteurenbeheer cruciaal om te zorgen dat bedrijven hun cashflow op orde kunnen houden. We zien dan ook dat bedrijven in tal van sectoren maatregelen treffen, zoals een goed incassobeleid en een verkorting van de betalingstermijnen, om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Dit beleid is nu al gangbaar in de sector duurzame consumptiegoederen en in de bouw. Verder blijkt uit ons onderzoek dat bedrijven verschillende financieringsmogelijkheden hanteren. Wat hierbij opvalt, is dat bancaire en handelskredieten voor bedrijven nog altijd de belangrijkste financieringsbronnen zijn”, vertelt Rik Broekman, Hoofd Commercie van Atradius Nederland.

Sector duurzame consumptiegoederen in zwaar weer; Betalingsvoorwaarden bouw aangescherpt

 Vooral de sector duurzame consumptiegoederen is onevenredig hard getroffen door de economische teruggang. Zo is het aantal betalingsachterstanden in de afgelopen maanden met maar liefst 70% procent gestegen, terwijl het aantal dubieuze debiteuren met 2% toenam. Steeds meer bedrijven houden dan ook strikt de hand aan betalingstermijnen.

 In de bouwsector wordt aanzienlijk minder op rekening geleverd (-33%) nu veel bouwbedrijven worstelen met uitdagingen die gepaard gaan met een toename van kredietrisico’s. Ook wordt in vergelijking met andere sectoren een veel kortere betalingstermijn van 26 dagen vanaf facturering gehanteerd. In de transportsector zijn de betalingstermijnen, onder invloed van grotere bedrijven, met 50 dagen het meest soepel. Deze sector hanteert ook de meest flexibele aanpak voor zakendoen op krediet. Zo is er sprake van een significante stijging (+18 %) van het aantal verkopen op krediet ten opzichte van vorig jaar.

Zorgen over personeelstekorten en cybersecurity nemen toe

Uit het onderzoek van Atradius blijkt dat veel Nederlandse bedrijven, naast de onzekere economische omstandigheden, ook geconfronteerd worden met andere zorgen. Zo hebben alle sectoren te kampen met een groeiend tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten. Bijna de helft van de bouwbedrijven benadrukt dat de enorme personeelstekorten – nog los van steeds strengere milieueisen – een zeer urgent vraagstuk is. In de transportsector geeft daarnaast bijna de helft van de bedrijven aan zorgen te hebben over de economische vooruitzichten en de impact hiervan op de internationale handel.

Een exemplaar van de Betalingsbarometer van Atradius voor Nederland is beschikbaar op www.atradius.nl in de rubriek Publicaties.