Verzekeringsbranche heeft gebruik telematics nog niet breed omarmd

In de verzekeringsbranche is het gebruik van telematics nog niet op grote schaal geïmplementeerd. Slechts een kwart van de verzekeraars, terwijl nog eens 9% het plan heeft opgevat om dat het komende jaar te gaan doen. “Dit is opvallend, gezien de hoge mate van aandacht die het onderwerp ontvangt binnen de branche. Slechts één op vier verzekeraars biedt telematics aan, meestal om de hoogte van een premie op het individuele gedrag aan te passen (70%) en om veilig rijgedrag te stimuleren (62%). Dat blijkt uit het recent verschenen Insurance Fraud & Digital Transformation Survey van Friss. Daaruit komt verder naar voren dat het vergaren van informatie omtrent een claim nog geen prioriteit heeft (27%). Zo ook voor het inwinnen van inzicht in klanten en verbeteren van de service aan klanten (beide 30%).Telematics worden daarnaast nu al in 40% van de gevallen ingezet voor productontwikkeling en bij 48% om de schaderatio te verlagen

In het rapport stelt Friss: “De verzekeringsbranche ziet momenteel vele positieve ontwikkelingen op binnen zowel fraudebestrijding als digitalisering. De meeste verzekeraars die aan dit onderzoek hebben meegewerkt zijn begonnen met het nemen van vooruitstrevende maatregelen, of hebben de eerste stappen net gezet. Echter, om klaargestoomd te geraken voor de toekomst is het tijd dat verzekeraars hun woorden vertalen naar daden.”

Verzekeringsbranche is een volger

Online distributiekanalen groeien hard. De meerderheid van de verzekeringsmaatschappijen (65%) biedt verzekeringen aan via het web. De verwachting is echter dat de groei van deze kanalen in de komende 12 maanden stagneert. Van de verzekeraars die nog niet over een online distributiekanaal beschikken, is iets meer dan een kwart (26%) voornemens dit de komende twaalf maanden alsnog te doen. “Wanneer men de online activiteit van de verzekeringsbranche vergelijkt met andere markten kan geconcludeerd worden dat verzekeraars een ‘follower industry’ vormen”, aldus Friss.

Hetzelfde geldt voor mobiele apps, aangeboden door 53% van de verzekeraars, terwijl van de overige maatschappijen 31% aangeeft het komende jaar een dergelijke app te gaan aanbieden. De mobiele apps worden op dit moment vooral gebruikt voor claims (70%) en klantenservice (60%) en daarnaast voor applicaties (32%) en polisoffertes (22%). Bij de meeste verzekeraars is het nog niet mogelijk een polisaanvraag in te dienen via een app (slechts 34%). Verder past één op de drie verzekeraars (32%) visuele screening-technologie toe in het acceptatie- en claimsproces, terwijl van de overige maatschappijen 13% dat voornemens is binnen een jaar te gaan doen. Daarnaast gebruikt 47% van de verzekeraars nu al zogeheten predictive analytics en geeft nog eens 29% aan daartoe het komende jaar over te stappen. Momenteel worden deze risicomodellen vooral toegepast met het oog op de prijsstelling (59%), acceptatie (53%) en in mindere mate voor fraudedetectie en claims (beide 41%) en risicobeheersing (18%).fraudedetectie (41%), gebruik Vooral voor pricing en acceptatie, maar ook claims en fraudedetectie.

Het volledige rapport is te downloaden via: http://knowledge.friss.eu/insurance-fraud-digital-transformation-survey-2016-rapport