Verbond: “Meer bewustwording nodig rond cybercrime”

Het lage risicobewustzijn én de onbeheersbaarheid van cybercrime maken het voor verzekeraars moeilijk om de risico’s af te dekken via een cyberverzekering. Het detecteren van datalekken is duur en bedrijven zijn huiverig om het te rapporteren. Dit maakt het lastig om producten op maat aan te bieden.Die conclusie trokken de deelnemers tijdens een dialoogsessie die het Verbond onlangs met Deloitte organiseerde rond de vraag waarom de markt voor cyberverzekeringen zo moeilijk op gang komt.

En dat terwijl cyberrisico’s al een paar jaar een serieus maatschappelijk probleem vormen. Deloitte heeft vastgesteld dat cybercrime ons land 10 miljard euro per jaar kost. De reputatierisico’s zijn groot. Tegelijkertijd is het risicobewustzijn over cyber bij burgers en bedrijven laag. Ook blijkt uit een recente inventarisatie onder zakelijke verzekeraars door het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) dat cyberverzekeringen in Nederland (en Europa) nog altijd een nichemarkt vormen. Ze worden vooral door dochters van buitenlandse verzekeraars aangeboden.

Bewustwording
Om een markt te creëren, moet de bewustwording over de risico’s rond cybercrime worden vergroot. Een campagne om dat te bereiken, zou eigenlijk in samenwerking met andere partijen moeten worden opgezet. Ook was er een pleidooi om de data beter toegankelijk te maken, bijvoorbeeld via een centrale dataverzameling voor cybercrime. En het is belangrijk voort te bouwen op lopende initiatieven die betrekking hebben op de wetgeving. Een wettelijke aansprakelijkheid voor cyber?

Wellicht moet er een deltaplan voor cyberschade komen, werd geopperd. We staan immers voor een nationale uitdaging en de overheid en de politiek moeten worden uitgedaagd om hier het initiatief in te nemen. Concluderend werd gesteld dat de cybermarkt voldoende potentieel biedt. Het is voor de branche van belang om samen met partners de uitdagingen op te pakken, zodat de risico’s en schades beheersbaar worden gehouden en maatschappelijke ontwrichting wordt voorkomen.

Het thema cyberverzekeringen behoort tot de belangrijke trends die zijn gesignaleerd in de Innovatieagenda die het Verbond in juni publiceerde. Met deze agenda, die samen met TNO is opgesteld, willen verzekeraars zich gezamenlijk sterk maken voor een toekomstbestendige sector. Centraal staan vijf actielijnen waarmee de sector innovatie de komende twee jaar beleidsmatig wil aanpakken