Verbond: Investeren in veiligheid terechte prioriteit

 
In zijn laatste begrotingsjaar kiest het kabinet terecht voor forse investeringen op het gebied van veiligheid. Internationaal terrorisme, cybercrime en misdaad vormen namelijk een steeds grotere uitdaging voor overheid en maatschappelijke partners, zoals verzekeraars. En niet te vergeten: voor burgers en ondernemers die zich meer in hun gevoel van veiligheid aangetast voelen. Het Verbond van Verzekeraars juicht het daarom toe dat het kabinet in totaal 450 miljoen euro extra ter beschikking stelt, niet alleen voor verbeteringen op het gebied van nationale veiligheid (AIVD), maar ook op lokaal niveau (denk aan de wijkagent) en in publiek-private samenwerking.

Een uitzondering daarop vormt helaas de voorgenomen bezuiniging van 2,5 miljoen euro op het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), een publiek-privaat samenwerkingsverband dat zich met name richt op criminaliteitspreventie bij burgers en bedrijven. Als veiligheid echt prioriteit is, zou ook op dit terrein – waar met tal van instrumenten, zoals het Politiekeurmerk Veilig Wonen, goede resultaten zijn geboekt – eerder een tandje moeten worden bijgezet.De komende jaren moeten verder nog forse hervormingen worden doorgevoerd op meerdere beleidsterreinen, zoals het pensioenstelsel en de transitie naar een duurzame energievoorziening. Het is van groot belang dat het kabinet ten aanzien van deze punten een stevig fundament legt voor een volgende regeerperiode