Marsh: Natuurschaderisico’s vragen om innovatieve transferoplossingen

Het is belangrijker dan ooit om bedrijven weerbaar te maken tegen schade door natuurrampen gezien de impact op hun balansen, bedrijfsmodellen, waardeketens en relaties met belanghebbenden. ‘Hoewel aantasting van het milieu niet nieuw is, is de schaal waarop biodiversiteit verloren gaat en ecosystemen veranderen een ongekende uitdaging. Dit leidt tot verwachtingen van belanghebbenden – investeerders, beleidsmakers en regelgevers – dat bedrijven de natuur helpen herstellen”, steltMarsh in een recent rapport.

“Het is van vitaal belang dat bedrijven begrijpen hoe hun bedrijfsmiddelen en activiteiten de natuur beïnvloeden en hoe afhankelijk ze van de natuur zijn. Er zijn sterke strategieën voor riskmanagement nodig om bedrijven te beschermen tegen schade aan de natuur en om de bedrijfsbalans te beschermen tegen bedrijfsactiviteiten die de natuur schaden. De eerste stap is een materialiteitsbeoordeling van natuurschaderisico’s, waarbij directe en indirecte risico’s in overweging worden genomen. Dit vereist dat bedrijven de natuurrisico’s in de verschillende lagen van hun toeleveringsketens identificeren om dit soort verstoringen te minimaliseren en zich er beter op voor te bereiden door middel van bedrijfscontinuïteitsplannen en andere risicobeperkende maatregelen. Zodra de beoordeling is afgerond, moeten bedrijven overwegen om meetbare en haalbare, op wetenschap gebaseerde doelen te stellen.”

Natuurschades stellen stelt volgens het rapport nieuwe eisen aan corporate riskmanagers. “Nieuwe regelgeving, nieuwe eisen op het gebied van informatieverschaffing en toenemende aandacht van belanghebbenden en investeerders vereisen geavanceerde hulpmiddelen en oplossingen. Terwijl de aandacht van de industrie voor natuurrampschades toeneemt, moeten bedrijven zich een weg zien te banen door de onvoorspelbaarheid van beleid en regelgeving, vooral wanneer ze in verschillende regio’s en rechtsgebieden actief zijn. Daarnaast zetten de toenemende schaal en complexiteit van deze risico’s de bestaande risicobeheersystemen onder druk en zijn er gegevens, modellen en tools nodig waarmee de meeste bedrijven nog niet vertrouwd zijn. Er zijn belangrijke gegevensbeperkingen die moeten worden erkend door iedereen die natuurschades beoordeelt.”

Risico-overdracht speelt een belangrijke rol bij het verminderen van de impact van bedrijven op de natuur en het opbouwen van veerkracht. “Goed ontworpen en geïmplementeerde verzekeringsoplossingen kunnen de risico’s en gevolgen van natuurverlies verminderen en de ESG-, duurzaamheids- en klimaatgeloofwaardigheid van bedrijven en verzekeraars ondersteunen, en tegelijkertijd financiële sancties voorkomen, onder andere door greenwashing. Reeds lang bestaande verzekeringsoplossingen – zoals milieuaansprakelijkheid (EIL), bestuurdersaansprakelijkheid (D&O) en bedrijfsschadeverzekering (BI) – helpen bedrijven om natuurgerelateerde kwetsbaarheden aan te pakken door schade te dekken die doorgaans wordt uitgesloten door traditionele polissen. Daarnaast zijn er parametrische verzekeringsoplossingen ontwikkeld om EIL- en BI-producten aan te vullen door hun limieten en uitsluitingen aan te vullen. “

Nieuwe verzekeringsoplossingen zijn volgens Marsh in opkomst. “Technologische innovaties zoals teledetectie en geavanceerde modellering stellen verzekeraars in staat om de dekking uit te breiden naar nieuwe risicotypes. Recente innovaties zijn ontworpen om bedrijven te helpen natuurschaderisico’s te beheren, veerkracht op te bouwen tegen fysieke klimaatrisico’s en de gevolgen van klimaatveranderingsrisico’s te beperken door de risico’s van decarbonisatie-inspanningen te verminderen. Deze innovatieve oplossingen erkennen de onderlinge afhankelijkheid tussen natuur en klimaatverandering, in het bijzonder de essentiële koolstofverminderende diensten die de natuur levert. Het succesvol bereiken van klimaatdoelstellingen is nauw verbonden met het behoud en herstel van het milieu.

De rol van risico-overdracht in het managen van milieurisico’s zal naar verwachting toenemen. Nu bedrijven worden geconfronteerd met grotere financiële risico’s, druk van de regelgeving en strengere openbaarmakingsregimes, worden natuurverzekeringsoplossingen relevanter. “Steeds meer verzekeraars zetten zich in voor natuurpositieve praktijken en beschouwen het verzekeren van natuurrisico’s als een belangrijk onderdeel van hun duurzaamheids- en klimaatstrategieën. Een aantal verzekeraars begint dan ook gegevens te verzamelen en overweegt nieuwe tools in te zetten om risico’s op natuurverlies te voorspellen.”

Bedrijven en verzekeraars moeten hun ambities, eisen en capaciteiten op elkaar afstemmen om natuurverzekeringsoplossingen op schaal te brengen. Belemmeringen, zoals een gebrek aan gegevens en regelgevingskwesties, staan de mainstream adoptie van deze oplossingen in de weg. Nieuwe samenwerkingsmodellen en investeringen in analyses en risicobeheersystemen zijn nodig om meer innovatie te stimuleren en nieuwe verzekeringsoplossingen op schaal te brengen. Samenwerking tussen de publieke en private sector kan de veerkracht van de samenleving en het bewustzijn van natuurgerelateerde risico’s vergroten, waardoor de vraag naar oplossingen voor risico-overdracht toeneemt.

Belangrijke acties

De belangrijkste acties die nu ondernomen moeten worden zijn:

  • ( her)verzekeraars en bedrijven moeten deelnemen aan initiatieven die standaarden helpen definiëren en samenwerken met overheden en regelgevende instanties om ervoor te zorgen dat beoordelings- en rapportagerichtlijnen werkbaar en robuust zijn;
  • Corporate riskmanagers van bedrijven moeten samenwerken met brancheorganisaties, verzekeraars en overheidsinstanties om innovatieve oplossingen te ontwikkelen en te implementeren die negatieve gevolgen voor de natuur verminderen en voorkomen, en om natuurschade te beperken en te overwinnen;
  • – (Her)verzekeraars en makelaars moeten in een vroeg stadium samenwerken om uitsluiting van nieuwe risico’s te voorkomen en oplossingen te onderzoeken voor financiële, operationele, strategische en nalevingsrisico’s; en
  • – Bedrijven moeten samenwerking zoeken met geloofwaardige organisaties of wetenschappelijke deskundigen om het risico van greenwashing te beperken en om ervoor te zorgen dat nieuwe oplossingen voor risico-overdracht robuust zijn greenwashing te beperken en om ervoor te zorgen dat nieuwe oplossingen voor risico-overdracht robuust zijn.