Insurance Act: Nieuwe Britse wetgeving vraagt om cultuuromslag bedrijfstak

Op 12 augustus jl. is in Groot-Brittannië de Insurance Act in werking getreden, die in de plaats komt van de aloude uit 1906 daterende en mede daardoor enigszins achterhaalde Marine Act. De nieuwe wetgeving, die beoogt het professionalisme in de sector te bevorderen en daarmee de belangen van de consumenten beter te behartigen, wordt in het algemeen positief begroet door zowel de verzekeringssector als door de (zakelijke) verzekeringsklanten. Al wordt zeker niet uitgesloten dat de nieuwe wetgeving leidt tot een groot aantal juridische geschillen tussen verzekerden en verzekeringsaanbieders over zowel de interpretaties als de uitvoering van de nieuwe wetgeving. Wel lijken alle marktpartijen ervan doordrongen te zijn dat een en ander moet leiden tot een cultuuromslag betrokkenen, zo blijkt uit een veelheid aan berichten die in de Britse vakpers aan de nieuwe zijn gewijd.

De Insurance Act is ontworpen door een speciale juridische adviescommissie van de overheid, waarin onder meer de voormalige Law Commissioner David Hertzell een prominente rol vervult. Hij onderkent de kans op geschillen, maar zegt te hopen dat dit uiteindelijk leidt tot meer duidelijkheid. “Op de lange termijn moet de nieuwe wet leiden tot hogere professionele standaards en daarmee tot de wenselijk geachte verbetering van het imago van de internationale en nationale verzekeringsmarkt in het Verenigd Koninkrijk.”

Hoewel de wet ontworpen is met het oogmerk om de polishouders tegemoet te komen, legt de ‘Insurane Act’ ook een grotere last op aan zowel de polishouders als aan de makelaars. Beide hebben een inspanningsverplichting om verzekeraars te voorzien van correcte en complete informatie. Zo omvat de nieuwe wetgeving onder meer de verplichting voor aanbieders van verzekeringsproducten om een beter en getrouwer beeld te presenteren van de te verzekeren risico’s, waaronder verbetering van de polisvoorwaarden. Ook vervalt het recht van verzekeraars om de polisovereenkomst nietig te verklaren wanneer er sprake is van kleine onjuistheden in de risicoinformatie bij het aanbieden ervan. Wel mogen verzekeraars in deze situatie korten op de schadevergoeding mits dit in een redelijke verhouding staat tot de gevolgen bij acceptatie.

Airmic, het Britse equivalent van de Narim in Nederland, heeft positief gereageerd op de komst van de Insurance Act. Meer dan 90% van de aangesloten risk & insurance managers is bovendien van mening dat hun makelaars goed tot redelijk voorbereid zijn op de nieuwe wet- en regelgeving. Een groot verschil met vorig jaar september toen uit een eerder onderzoek naar voren kwam dat de helft van de respondenten die mening was toegedaan.