Financiële sector zet voortrekkersrol Klimaatcommitment door

Banken, verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders gaan hun inzet op de financiering van de energietransitie intensiveren. In het nieuwe Werkplan Klimaatcommitment is vastgelegd op welke wijze de financiële sector haar internationale voortrekkersrol op klimaatgebied blijft vervullen. Zo gaan financiële partijen onderling en samen met externe partners kennis en ervaring op dit terrein verder verdiepen en uitwisselen.

Het Werkplan Klimaatcommitment van de Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment volgt op een evaluatie van de activiteiten tot nu toe van financiële instellingen in het kader van het Klimaatcommitment financiële sector. Sinds de start daarvan in 2019 hebben deelnemende instellingen individueel emissierapportages en actieplannen gepubliceerd. Nu gaan zij de focus verleggen naar inhoudelijke verdieping op rapporteren, actieplannen en de financiering van de energietransitie.

Daarvoor wisselen deelnemers onderling én met maatschappelijke organisaties en de wetenschap, kennis en ervaring uit over de technische aspecten van nieuwe ontwikkelingen. Dit moet onder meer resulteren in regelmatige aanpassing van de ‘Leidraad voor relevante financieringen, beleggingen en actieplannen’. Zo zal aandacht worden besteed aan de totstandkoming van duidelijke monitoring van de voortgang op alle afspraken uit het Klimaatcommitment, zodat stakeholders goed kunnen zien waar financiële partijen staan in hun streven naar de doelen die zijn vastgelegd in het Klimaatcommitment financiële sector. Op deze manier blijft de financiële sector zich inzetten voor de afspraken die in 2019 zijn vastgelegd in het Klimaatcommitment en zet de sector zijn voortrekkersrol door. Dit alles met als doel om waar mogelijk de energietransitie te kunnen aanjagen en/of versnellen.

De financiële sector wil een bijdrage leveren aan de doelen van het Akkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord. Circa 50 banken, verzekeraars, pensioenfondsen, vermogensbeheerders en hun koepels hebben in 2019 het Klimaatcommitment ondertekend. Het Klimaatcommitment is onderdeel van het Klimaatakkoord. Met de ondertekening van het commitment heeft de financiële sector een aantal afspraken gemaakt.

KLIMAATCOMMITMENT VAN DE FINANCIËLE SECTOR – FOCUSPUNTEN VOOR VERVOLG (NL)  THE FINANCIAL SECTOR’S CLIMATE COMMITMENT – FOCUS POINTS FOR NEXT STEPS (ENG)