EIOPA brengt advies uit over het toezicht op captive verzekeraars

 

De Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EAVB) heeft een advies gepubliceerd over het toezicht op captive (her)verzekeringsondernemingen, met bijzondere aandacht voor intra-group transactions, het voorzichtigheidsbeginsel en governance. Dit advies is gericht aan de bevoegde autoriteiten en schetst de toezichtverwachtingen, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de bedrijfsmodellen van captive (her)verzekeraars. Het advies beoogt een kwalitatief hoogwaardig en convergent toezicht op captive (her)verzekeringsondernemingen.

De Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA) brengt dit advies uit op grond van artikel 29, lid 1, onder a), van Verordening (EU) nr. 1094/2010. Dit artikel draagt de toezichthouder  op een actieve rol te spelen bij het opbouwen van een gemeenschappelijke toezichtcultuur in de Unie en consistente toezichtpraktijken, alsook bij het garanderen van uniforme procedures en consistente benaderingen in de hele Unie door adviezen te verstrekken aan de bevoegde autoriteiten.

Met dit advies wordt beoogd een risicogebaseerd en evenredig toezicht op captive (her)verzekeringsondernemingen te vergemakkelijken en, in het kader van de totstandbrenging van een gelijk speelveld binnen de EU, de toezichtverwachtingen ten aanzien van de aan de orde gestelde onderwerpen verder te harmoniseren. Hoewel verdere convergentie van toezichtpraktijken noodzakelijk is, kunnen de nationale bevoegde autoriteiten (NMA’s) bij de toepassing van de in dit advies vervatte beginselen rekening houden met de specifieke nationale kenmerken van de captive (her)verzekeringssector.

.

Eerlijke concurrentie

De verzekeringstoezichthouder van de Europese Unie heeft d een gemeenschappelijke, evenredige aanpak uiteengezet voor het toezicht op captives, nu lidstaten steeds meer met elkaar concurreren om operators uit offshore locaties zoals Bermuda aan te trekken.In de EU worden captives al lange tijd opgezet in Luxemburg en Ierland. Frankrijk heeft nieuwe regels aangenomen, die deels de Luxemburgse praktijken kopiëren, om captives te verwelkomen en te helpen de trend te keren dat captives in andere domicilies worden opgezet.Italië probeert ook captives aan te trekken die eigendom zijn van Italiaanse bedrijven.

In Groot-Brittannië, nu buiten de EU, lobbyt de London Market Group, een organisatie uit de verzekeringssector, bij de regering om ervoor te zorgen dat de Bank of England meer proportionele regels voor captives invoert, maar tot nu toe is er in de praktijk weinig veranderd

“Het advies heeft tot doel een risicogebaseerd en proportioneel toezicht op captive (her)verzekeringsondernemingen te vergemakkelijken en de convergentie van de toezichtverwachtingen verder te ondersteunen”, aldus de EIOPA. “Het vertrouwen op specifieke benaderingen en de mogelijkheid van toezicht- en regelgevingsarbitrage hebben de EAVB ertoe aangezet dit advies uit te brengen.”.

Angus Scorgie, head of prudential regulation bij Insurance Europe, verwelkomt een consistente aanpak van het toezicht op captives zonder nieuwe regelgeving.”Dit is van vitaal belang om gelijke concurrentievoorwaarden te handhaven en een concurrerende sector in heel Europa te ondersteunen.”

De verzekeringsregels van de EU, bekend als Solvency II, hebben geleid tot een aantal vereenvoudigingen voor de berekening van kapitaalvereisten voor captives.In een update van Solvency II die afgelopen december door de EU-lidstaten en het Europees Parlement is overeengekomen, staat dat captives moeten profiteren van ‘proportionaliteit’ of minder belastend moeten zijn als ze klein en niet-complex zijn, een categorie waar veel captives in de EU naar verwachting onder zullen vallen.