DNB onderzoekt besluitvorming pensioenfondsen op basis van toeslag-AMvB 2023


De Nederlandsche Bank (DNB) gaat de komende maanden onderzoek doen naar de besluitvorming door pensioenfondsen over het verlenen van toeslagen op basis van de tijdelijke regeling voor toeslagverlening (de ‘toeslag-AMvB 2023’). Op basis van deze regeling mogen pensioenfondsen net als in 2022, onder voorwaarden afwijken van de bestaande wettelijke regels rondom toekomstbestendige toeslagverlening. De regeling geldt alleen voor pensioenfondsen die naar verwachting zullen invaren.  

Breder onderzoek dan vorig jaar 

Het nieuwe onderzoek rondom toeslagverlening is een opvolging van het onderzoek van DNB uit 2022. De uitkomsten van dat onderzoek staan in het nieuwsbericht ‘Terugkoppeling voor pensioenfondsen over besluitvorming verruimde toeslagverlening’. Toen keek DNB voornamelijk naar een toekomstbestendig toeslagbeleid en gebruik van kwantitatieve (risico)maatstaven bij de besluitvorming door pensioenfondsen. In het komende onderzoek wordt daarnaast ook aandacht besteed aan de besluitvorming, onderliggende berekeningen en afweging tussen extra toeslagverlening en bewaren van kapitaal voor invaren. 

De onderzoeksvragen

DNB zal bij een risicogebaseerde selectie van pensioenfondsen onderzoek doen naar toeslagbesluiten die zijn genomen onder de toeslag-AMvB 2023. Hierbij zal DNB op vijf punten onderzoek doen: 

  • De kwantitatieve generatie-effecten
  • Aandacht van pensioenfondsbestuur voor de afweging tussen extra toeslagverlening en de gevolgen daarvan voor de transitie. 
  • De verstrekking van de informatie rondom het besluit aan het verantwoordingsorgaan of belanghebbendenorgaan. 
  • Het voldoen aan de overige relevante wettelijke vereisten bij het toeslagbesluit. 
  • De rol van de sleutelfuncties. 

Graag uw plannen voor toeslag-AMvB melden

DNB verzoekt pensioenfondsen die voornemens zijn om gebruik te maken (of reeds gebruik hebben gemaakt) van de toeslag-AMvB 2023 om dit bij DNB te melden. Dat kan door onderstaand verzoek om informatie in te vullen. Op basis van deze informatie kan DNB een risicogebaseerde selectie maken van pensioenfondsen voor het onderzoek. DNB  verzoeket het Excel-bestand in te vullen en te delen met uw accounttoezichthouder.

Verzoek om informatie Toeslagverlening toeslag-AMvB 2023

Meer informatie over de toeslag-AMvB kunt u vinden in de factsheet die DNB heeft gepubliceerd op Open Boek Toezicht.