Aanwijzing voor Verzekeringsadviescentrum Zaanstad B.V. wegens overtreden beloningsregels

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 25 oktober 2022 een aanwijzing gegeven aan Verzekeringsadviescentrum Zaanstad B.V. (VACZ) wegens overtreding van de Wet op het financieel toezicht (Wft). VACZ schoot tekort in verplichtingen ten aanzien van de beloningen aan freelancers waarmee wordt samengewerkt. De tekortkomingen zijn inmiddels hersteld.

VACZ is een financieel dienstverlener (bemiddelaar en adviseur) die voor haar werkzaamheden gebruik maakt van freelancers. “Een financieel dienstverlener mag aan natuurlijke personen die onder haar verantwoordelijkheid werkzaam zijn een variabele beloning toekennen van maximaal 20 % van de vaste beloning op jaarbasis. Daarbij moet minimaal 50% van de beloning gebaseerd zijn op niet-financiële criteria zoals klanttevredenheid”, aldus de AFM.

“Gebleken was dat VACZ de freelancers waarmee zij werkte volledig variabel beloonde en daarmee niet voldeed aan de beloningsregels. De ongewenste prikkel die hiervan uitging zou ertoe kunnen leiden dat het klantbelang wordt veronachtzaamd, zoals een eenzijdige oriëntatie op het korte termijn belang. Een beheerst beloningsbeleid waarborgt dat (freelance) medewerkers geen prikkels ervaren die een zorgvuldige klantbehandeling in de weg staan.”

VACZ heeft alle tekortkomingen inmiddels hersteld

VACZ heeft verschillende werkzaamheden verricht om de overtredingen te beëindigen. Zo heeft VACZ de overeenkomsten met freelancers aangepast in overeenstemming met de beloningsregels.

De AFM publiceert het besluit tot het geven van de aanwijzing en de beslissing op het bezwaar tegen de aanwijzing nu omdat de aanwijzing onherroepelijk is geworden. De aanwijzing van de AFM kan dus niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

De publicatie van het besluit is in het belang van het publiek om zo ruim mogelijk kennis te kunnen nemen van het optreden van de toezichthouder en de gronden daarvoor. Daarnaast is de publicatie in het belang van andere instellingen die onder toezicht staan, zodat zij weten welke gedragingen kunnen leiden tot handhaving en meer inzicht krijgen in de invulling die de toezichthouder aan bepaalde normen geeft.