a.s.r, NN, Scildon en TAF winnaars Adfiz Prestatie Onderzoek; speciale vermeldingen voor Nh1816, de Goudse, AnsvarIdéa en NN

 a.s.r, NN, Scildon en TAG zijn de winnaars geworden van Adfiz Prestatie Onderzoek. Tijdens de vanmiddag gehouden nieuwjaarsbijeenkomst van Adfiz in Groenekan. Daar werd tevens bekend gemaakt dat er speciale vermeldingen voor initiatieven met bijzondere potentie waren voor Nh1816, de Goudse, AnsvarIdéa en nogmaals NN. Er waren in totaal 45 initiatieven aangemeld voor het vernieuwde Adfiz Prestatie Onderzoek. Vandaag zijn de prijzen tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst uitgereikt. Naast de prijzen hebben de jury’s ook speciale vermeldingen gedaan voor initiatieven met bijzondere potentie, maar die om verschillende redenen niet voor nominatie of de prijs in aanmerking kwamen.

Thema Klantbelang

Nominatie 1: Scildon met Huurverzekering
Nominatie 2: a.s.r. met a.s.r. Vitality
Nominatie 3: De Goudse met Reisapp

Winnaar: Scildon met Huurverzekering

Speciale vermelding: De Goudse met Reisapp

Toelichting jury: “Voor huurders heeft Scildon een overlijdensrisicoverzekering ontwikkeld; een product dat een oplossing biedt voor de situatie dat na overlijden van een huurder er maandelijks een financieel tekort ontstaat waardoor de huur niet meer kan worden betaald. Een eveneens belangrijke doelstelling van dit initiatief is bewustwording bij huurders creëren dat ze risico’s lopen in geval van een overlijden. Ook draagt het initiatief bij aan de bewustwording van financieel adviseurs om deze problematiek met klanten te bespreken. Waardering De Jury kent aan dit initiatief de hoogste waardering toe. Het prijst Scildon dat het oog heeft voor een belangrijke ‘vergeten groep’. Het initiatief verdient volgens de jury brede maatschappelijke aandacht in de huidige situatie waarin steeds meer mensen op (hoge) huren zijn aangewezen. Met dit initiatief laat Scildon zien dicht bij de klant te staan. Een mooi voorbeeld van een eigentijds product. Met dit initiatief geeft Scildon blijk van een echte inleving in de klant, gericht op het kunnen blijven betalen van de noodzakelijke huur. Hiermee krijgt de huurproblematiek (in geval van overlijden van een huurder) maatschappelijke aandacht die terecht en ook nodig is geworden. Tot nu toe lag de aandacht vooral op het kunnen blijven betalen van de woonlasten van kopers. Het initiatief van de huurverzekering biedt heel direct een oplossing voor de risico’s die zich op de huurmarkt zijn gaan voordoen. De adviseur kan de huurverzekering als oplossing tegen een gunstige premiestelling actief aanbieden aan huurders binnen de eigen klantenkring. Het initiatief maakt het mogelijk dat in geval van een overlijden de achterblijvende huurder in het huurhuis kan blijven wonen. Een waardevol product voor een potentieel van 2 miljoen huurders. Voor de adviseur geeft het volop kansen om een hele nieuwe markt van particuliere huurdersklanten aan te boren. Verzekeringstechnisch is het product niet volledig nieuw; het vernieuwende is het gekozen segment (huurders) als specifieke doelgroep voor een relevant product. Kortom: een initiatief dat vernieuwend en onderscheidend, met concrete waarde voor de klant. Scildon verdient met het centraal stellen van de huurdersklant de hoogste waardering in de categorie Klantbelang.”

Toelichting  speciale vermelding: De Goudse met Reisapp

“ De Goudse is gekomen met het initiatief van de Reisapp als makkelijke en eerlijke reisverzekering. Alleen als de klant echt op reis is betaalt deze premie. En: met de Reisapp is de klant altijd verzekerd als hij/zij op reis is. Zodra de klant naar het buitenland gaat registreert de app dit en er is dekking. Terug in Nederland stopt de dekking automatisch en wordt de verschuldigde premie van de bankrekening van de klant afgeschreven. Binnenkort wordt het mogelijk dat ook de schade geclaimd kan worden via de app. Waardering De jury heeft waardering voor de nieuwe reisverzekering die via een app mogelijk maakt dat alleen premie verschuldigd is wanneer de klant daadwerkelijk risico loopt wanneer hij op reis is, doordat ze registreert wanneer de klant in het buitenland is en dan automatisch dekking biedt. Het gemak waarmee direct de zekerheid van een reisdekking wordt geboden getuigt van de een uiterst klantgerichte benadering. Een vernieuwend initiatief voor de klant, goed uitgedacht vanuit de echte behoefte van de klant: zonder eraan te hoeven denken altijd verzekerd zijn op de momenten dat je op reis bent. Als prijzenswaardig initiatief genomineerd binnen de categorie Klantbelang. Het product is erg nieuw, heeft zich daardoor nog niet breed in de praktijk kunnen bewijzen en is nog niet volledig uitgerold voor de hele adviessector, maar de jury vindt het een speciale vermelding waard.”

Thema Verzekerbaarheid

Nominatie 1- a.s.r. met Langer mee AOV
Nominatie 2 – Nationale-Nederlanden met Dekking voor opruimen zonnepaneeldeeltjes
Nominatie 3 – De Vereende met de RijbeterBox

Winnaar: Nationale-Nederlanden met Dekking voor opruimen zonnepaneeldeeltjes

Speciale vermelding: Nationale-Nederlanden met Pilot recycling

Toelichting Jury: Wie moet betalen voor het opruimen van (on)verbrande resten van zonnepanelen (zonnepaneeldeeltjes) is vaak onduidelijk. Door deze dekking toe te voegen aan de milieuschadeverzekering biedt NN duidelijkheid. Doordat hiervoor geen extra premie in rekening wordt gebracht, krijgen alle klanten met een bestaande Milieuschadeverzekering deze dekking gratis. Oordeel jury De verduurzamingsuitdaging heeft tot een enorme vraag geleid naar zonnepanelen bij particulieren maar zeker ook bij zakelijke objecten. Afgelopen tijd is er veel te doen geweest rondom verzekerbaarheid van PV installaties en nog steeds vergt dat volop de aandacht. Een van de risico’s die bij brand kan optreden met grote gevolgen zijn de zonnepaneeldeeltjes die achterblijven in de wijde omgeving na een brand. Tot nog toe was er marktbreed onduidelijkheid over hoe om te gaan met die schade. NN heeft met de dekking die zij nu biedt daar een oplossing voor die een voorbeeld is voor andere aanbieders.

Speciale vermelding: Nationale-Nederlanden met Pilot recycling Toelichting

De jury:  De Pilot Recycling heeft tot doel kennis te ontwikkelen met betrekking tot de verzekeringsmarkt van recyclingbedrijven, om zo beleid te kunnen vormen ten aanzien acceptatie, (technische) randvoorwaarden, tarieven en processen. Het doel van dit project is om niet of moeilijk verzekerbare risico’s toch te kunnen verzekeren. De risicodeskundigen van Nationale-Nederlanden begeleiden de klanten intensief en kijken hierbij naar gerichte preventiemaatregelen om de kans op een schade te verkleinen. De offerteaanvragen worden daarnaast beoordeeld en behandeld door een vaste groep van senior acceptanten. Waardering De verzekerbaarheid van recyclingbedrijven is al jaren een nijpend probleem. Het is goed dat NN met deze pilot aan de slag gaat en daarmee ook in de provinciale markt de verzekerbaarheid van deze lastig verzekerbare risico’s mogelijk wil maken. Er wordt specifiek gekeken naar het risicoprofiel. Daarbij is het voor succes cruciaal dat uiteindelijk sectorbreed goede dekking weer geboden wordt, zodat herwinning en hergebruik van grondstoffen beter mogelijk wordt gemaakt en verduurzaming daarmee gestimuleerd. Behalve de 3 genomineerden wil de jury speciale erkenning uitspreken voor dit initiatief. Hoewel het vanwege de pilot fase nog niet de impact heeft om in de top 3 te komen, zou dit zeker in de toekomst wel kunnen. De jury heeft daarom besloten dit initiatief een speciale vermelding te geven

Thema Ketenefficiency

Nominatie 1: a.s.r. met Payroll Doenpensioen
Nominatie 2: BNP Paribas Cardif met Geautomatiseerde Garantiestelling
Nominatie 3: TAF met Maatwerk ORV
Winnaar: TAF met Maatwerk ORV

Speciale vermelding: NH1816 met Deltaplan PMB provinciaal

Jury: “TAF’s Maatwerk ORV versnelt  vooral de aanvraag voor klanten met een verhoogd medisch risico. Als een overlijdenrisicoverzekering niet kan worden geaccepteerd om medische redenen, dan wordt de aanvraag automatisch voorgelegd aan herverzekeraar De Hoop, een Nederlandse herverzekeraar die gespecialiseerd is in het verzekeren van mensen met een verhoogd medisch risico. Er hoeft hierdoor geen nieuwe aanvraag ingediend te worden, en de klant hoeft niet opnieuw een gezondheidsverklaring in te vullen en aanvullende informatie aan te leveren. Oordeel jury Dit initiatief scoort eveneens hoog op nagenoeg alle criteria. Het aanvraagproces voor klanten met een verhoogd medisch risico kan zeer impactvol zijn en voor hen is dan ook van evident belang dat het aanvraagproces efficiënt en doelgericht loopt. Met deze oplossing die in het belang is van alle partijen in het aanvraagproces, maar primair de klant, kan voortvarend worden gehandeld. Het is mooi dat onnodige tussenschakels die wij helaas nog zo vaak zien in de verzekeringsketen hier worden geëlimineerd in het belang van de klant en de dienstverlening. Het gaat hier om een specifieke groep, namelijk klanten met een verhoogd medisch risico. Tegelijkertijd gaat het hier om een wezenlijk onderdeel van het aanvraagproces met een vernieuwende en unieke oplossing waarbij de ketenintegratie en de koppelingen die hiervoor gerealiseerd zijn direct voordeel bieden. De sector helpt hierdoor bij het toegankelijk houden van verzekeringsoplossingen voor mensen met een verhoogd medisch risico. Het eindoordeel van de jury is: Winnaar van de categorie ketenefficiency 2023 is geworden TAF met Maatwerk ORV Speciale vermelding: NH1816 met Deltaplan PMB Provinciaal”

Speciale Vermelding: NH1816 met Deltaplan PMB provinciaal

Jury: Met het Deltaplan PMB provinciaal wil Nh1816 mogelijk maken dat adviseurs in hun eigen assurantie-applicatie 100% van de essentiële polisinformatie in de door Nh1816 i.s.m. SIVI gedefinieerd PMB kunnen raadplegen, zonder dat de adviseur zelf zijn pakket hierop hoeft aan te passen c.q. in te richten. De samenwerking met SIVI helpt om ontwikkelaars van assurantiesoftware te stimuleren hun pakket aan te passen op de nieuwe werkwijze en het uiteindelijk marktbreed in te kunnen zetten door andere provinciale verzekeraars en serviceproviders. Waardering Voor de adviseur is van belang dat hij alle essentiële informatie automatisch in zijn eigen pakket beschikbaar heeft zodat hij niet ook nog bijvoorbeeld de extranetten te raadplegen om een compleet klantbeeld te kunnen vormen. Het initiatief dat Nh1816 en SIVI samen zijn gestart is precies hierop gericht. Ze toont hiermee aan dat zij niet alleen gaat voor het goed verwerken van de ‘nieuwe aanvraag’ maar ook voor een duurzame kwalitatieve koppeling met het intermediair (zoals bij mutaties en prolongaties). Het is een te waarderen initiatief en de jury juicht het toe als andere verzekeraars ook investeren in een goede koppeling tussen verzekerings- en intermediair administratie. Weliswaar is het niet heel innovatief en gaat het voornamelijk over het goed gebruik maken van reeds gedefinieerde berichten en standaarden, helaas moet de jury ook constateren dat het nog geen gemeengoed in de markt is. Hoewel het project nog niet volwassen is en de voordelen nog niet gematerialiseerd zijn is de jury van mening dat dit initiatief een voorbeeld is voor alle aanbieders in de provinciale keten en daadwerkelijk kan bijdragen aan ketenefficiency in de provinciale markt. Dat Nh1816 zich verbindt aan dit project en daarop wil inzetten, en dit doet vanuit de gedachte van brede navolging in de markt is lovenswaardig en maakt dat de jury dit initiatief als voorbeeld voor de markt wil vermelden”

Thema Duurzame ontwikkeling

Nominatie – AnsvarIdéa met Ansvar Bewust
Nominatie 2-  a.s.r. met Platform Duurzaam Wonen
Nominatie 3 -TVM Zero Emissie Verzekering

Winnaar: a.s.r. met Platform Duurzaam Wonen

Speciale vermelding: AnsvarIdéa

Jury:  In deze tijd van energiearmoede waarbij steeds meer mensen hun energierekening niet meer kunnen betalen, voelen we allemaal hoe belangrijk het is om te verduurzamen. De urgentie was nog nooit zo hoog. Mensen maken er een hobby van om hun energierekening omlaag te krijgen, zelfs wanneer dat niet nodig is. a.s.r. heeft deze trend op tijd gezien. Weliswaar hebben ze ongetwijfeld de oorlog in Oekraïne niet kunnen voorspellen. Maar Napoleon zei ooit: ‘bekwaamheid betekent niets zonder een goede gelegenheid’. De context zorgt ervoor dat het platform Duurzaam Wonen in het centrum van de aandacht komt. Hierdoor is de relevantie van het platform maximaal, met een bijna oneindig bereik. Jury rapport APO 2023 categorie duurzame ontwikkeling 4 Door deze situatie is het platform voor het intermediair in potentie behulpzaam. En ondanks dat er geen directe koppeling is tussen het platform en de a.s.r. producten, kan het intermediair deze koppeling wel degelijk maken. Want a.s.r. is in de volle breedte al langer intensief met duurzaamheid bezig. Dus de aansluiting tussen het platform en de andere producten (vooral de hypotheek) is goed. En dat is fijn, omdat je klanten dan nog beter kunt helpen. Want in elk financieel gesprek komt het onderwerp voorbij, is de ervaring van die juryleden die zelf ook intermediairs zijn. Het Platform Duurzaam Wonen is in de uitwerking en aanpak een voorbeeld voor andere verzekeraars. En het platform moet ook worden ondersteund door passende producten. Dat heeft a.s.r. gedaan, en dat is een belangrijke factor geweest bij de keuze voor a.s.r.. Dit is voor zowel klant als intermediair waardevol.”

Speciale vermelding voor AnsvarIdéa

Jury: “Het feit dat a.s.r. de prijs heeft gekregen, neemt niet weg dat AnsvarIdéa en TVM ook zeer waardevol zijn. Ze leveren beide op hun eigen manier een bijdrage aan verduurzaming van de verzekeringssector. Gezien de fundamentele aanpak die duidelijk zichtbaar is in de extra maatschappelijke en economische services die onderdeel uitmaken van de Ansvar Bewust-lijn, kiest de commissie om AnsvarIdéa een eervolle vermelding te geven. Dit als voorbeeld voor alle andere verzekeraars. AnsvarIdéa is uniek in de zuiverheid van de achterliggende principes van hun verzekeringsproducten. Dit komt voort uit hun historie. Dit creëert authenticiteit en helderheid voor zowel klanten als intermediairs. AnsvarIdéa draagt in Nederland (en daarbuiten) bij aan bewustwording dat we duurzaam met onze planeet moeten omgaan. Ze voeren dit in alle aspecten door. We wensen als jury dat meer klanten en intermediairs met deze bijzondere verzekeraar aan de slag gaan. Want daar wordt zowel maatschappij, klant als intermediair beter van. Wij moedigen Turien dan ook om AnsvarIdéa nog nadrukkelijker beschikbaar te maken en te marketen, zodat het voor een breed publiek beschikbaar komt.”