Verweij Hoebee Groep breidt dienstverlening verder uit met managementaudits voor schadepreventie

 

Verweij Hoebee Groep, onderdeel van de BMT Group, heeft op verzoek van verzekeraars het op zich al brede dienstverleningspalet verder uitgebreid met managementaudits van reders. Dit unieke schadepreventieconcept gaat verder dan de gebruikelijke conditiesurveys aan boord van schepen, die meestal een momentopname zijn. Bij deze uitgebreide vorm van auditeren worden niet alleen aan boord grondige inspecties uitgevoerd, maar worden ook het management en de manier van werken grondig doorgelicht. “Aan de hand van uitvoerige gesprekken met het management op kantoor en een uitgebreide audit aan boord van de tot de vloot van de reder behorende schepen, stellen onze specialisten aanbevelingsrapporten op, van zowel praktische als organisatorische aard. Het primaire doel hiervan is de kans op schade aan en uitval van de schepen zoveel mogelijk te beperken”, licht directeur Bruce Verweij toe. “Wij zijn het enige maritieme expertisebureau dat zo ver gaat in het auditen van reders op het gebied van schadepreventie.”

Schade-expert Rob Voskamp vult aan: “Uiteraard kijken we aan boord van schepen hoe er gewerkt wordt en doen we waar dat wenselijk is aanbevelingen over het noodzakelijke onderhoud en de te verrichten reparaties. Beide zaken worden nu eenmaal om diverse redenen soms uitgesteld. Daarnaast kijken we kritisch naar de handelwijze van het management. Welke werkafspraken worden gemaakt? Hoe worden die vastgelegd en hoe wordt daarop toegezien? De praktijk van alledag leert ons dat het grootste knelpunt vaak gelegen is in de communicatie tussen ‘ wal ’ (kantoorpersoneel) en ‘schip’ (de bemanning aan boord). Veiligheidsvoorschriften en andere werkafspraken komen niet voldoende door of worden anders geïnterpreteerd dan bedoeld”, aldus Voskamp volgens wie bij de managementaudit ook de kwaliteit van de bemanning een punt van aandacht vormt. Hierbij valt te denken aan opleiding, ervaring en verworven vaardigheden van de medewerkers. “Geregeld adviseren we reders om hun personeelsbeleid hierop aan te passen.”

Voordeel opdrachtgevers en reders

Volgens Verweij zien verzekeraars en andere opdrachtgevers steeds vaker de voordelen in van zo’n  managementaudit. “ Dat wordt mede ingegeven door de slechte schadestatistieken, vooral in de kustvaart en bagger. Daarbij boeken we tastbare resultaten met onze aanpak. Er is weer meer aandacht voor onderhoud en ook reparaties worden eerder uitgevoerd, waardoor er zich daadwerkelijk minder schades voordoen en waardoor er dus ook minder uitval van schepen is. Dat laatste is dus ook in het voordeel van de reder. Hoe minder schade en uitval, des te meer omzet er met een schip kan worden gemaakt en hoe lager de kosten – en mogelijk ook de verzekeringspremie – uiteindelijk uitvallen.”

Hij staaft tot slot zijn verhaal met een voorbeeld. “Een reder had naar verhouding veel meer aanvaringsschades dan gemiddeld. Onderzoek aan boord van de schepen wees uit dat veel schades slechts het gevolg waren van onnodige afleiding van de bemanning op de brug van de schepen. Op ons advies werden allereerst afleidende factoren zoals spelcomputers en televisies weggehaald van de brug. Na deze eenvoudige en bijna kosteloze aanpassing heeft zich sindsdien zelfs geen enkele aanvaringsschade meer voorgedaan Zo zie je dat iets wat als een onschuldig patroon insluipt op de werkvloer, ongemerkt toch grote gevolgen kan hebben.”