Regeling tegemoetkoming beroepsziekten nog te streng

Op 1 januari 2023 gaat de Regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten in. Die moet ervoor zorgen dat werknemers sneller de erkenning krijgen dat ze een beroepsziekte hebben. De adviescommissie Lijst Beroepsziekten vindt de regeling nog te streng.

Met ingang van 1 januari 2023 wordt de Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten van kracht. Vanaf die datum krijgen de eerste slachtoffers die een beroepsziekte hebben opgelopen een eenmalige tegemoetkoming van ruim 22.000 euro uitgekeerd. De eerste groep die een beroep kan doen op de regeling zijn mensen met longkanker door blootstelling aan asbest, met schildersziekte en beroepsastma. Dat is te beperkt, zo vindt de commissie Lijst beroepsziekten die hierover adviseert aan Karien van Gennip, de minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid. De adviescommissie pleit ervoor dat de lijst met beroepsziekten wordt uitgebreid zodat meer beroepsziekten in aanmerking komen voor de tegemoetkoming.

Bloostelling aan asbest

Ook wil de commissie dat de voorwaarde voor toekenning van de tegemoetkoming wordt versoepeld. Op dit moment krijgen alleen mensen met mesothelioom en asbestose  – bewijsbaar het gevolg van werken met asbest – zonder discussie een tegemoetkoming. Als een werknemer de tegemoetkoming aanvraagt, kijkt een deskundigenpanel of er sprake is van longkanker, van blootstelling aan gevaarlijke stoffen als asbest tijdens het werk en of er een causaal verband kan zijn. Omdat lastig is te bewijzen dat de longkanker is veroorzaakt door de blootstelling, is het advies om een grens van zogenoemde vezeljaren te hanteren. De commissie stelt voor om elke werknemer die gedurende vijf jaar dagelijks op zijn werk aan asbest is blootgesteld, recht te geven op de tegemoetkoming. Om te bepalen of iemand aan de voorwaarde van vijf vezeljaren voldoet, moet gekeken worden naar het arbeidsverleden.

Werkgever aansprakelijk stellen

Om de werkgever aansprakelijk te kunnen stellen voor het krijgen van een beroepsziekte, moet worden vastgesteld dat de gezondheidsschade die de werknemer heeft opgelopen, is veroorzaakt door de arbeidsomstandigheden op het werk en de werkzaamheden. De tegemoetkoming kan beschouwd worden als een vorm van erkenning en kan eraan bijdragen dat het proces van aansprakelijk stellen en schade vergoeden minder lang duurt. Het is geen vervanging voor een eventuele arbeidsongeschiktheidsuitkering of voor een schadevergoeding die door een rechter wordt bepaald.