OSB Platform Reconditionering  organiseert op 6 oktober a.s.  marktbijeenkomst voor zowel leden als niet-leden

 

OSB Platform Reconditionering, het platform dat is bestemd voor reinigings- en schoonmaakbedrijven die aan herstel na brand-, storm- en waterschade doen, organiseert op donderdag 6 oktober a.s. een marktbijeenkomst waarbij alle reconditioneringsbedrijven welkom zijn, dus zowel leden als niet-leden. “Doel van deze bijeenkomst is met elkaar bij te praten over de ontwikkelingen in het segment”, aldus de branche- en beroepsorganisatie. Het evenement vindt van 14.00 tot 16.00 uur plaats met aansluitend een netwerkborrel. Tijdens de bijeenkomst, die op een nader te bepalen locatie in de regio Amersfoort zal plaatsvinden, zal in elk geval Geerlof van Loo van de Stichting Salvage een presentatie verzorgen over het Salvage-proces.

Vorig jaar april heeft het OSB met de opzet van het Platform Reconditionering het Platform Calamiteiten nieuw leven ingeblazen. Aanleiding voor de doorstart van het Platform Reconditionering is de wens van de bedrijven om de branche gezond te maken. De bedrijven willen gezamenlijk optrekken en naar buiten treden. Eén van de speerpunten is public affairs, waarbij vooral wordt gedacht aan versteviging van de contacten met NIVRE en Verbond van Verzekeraars. Ook gaat het platform aan de slag met onder andere de CAO, opleidingen, de Code Verantwoordelijk Marktgedrag, Stichting Salvage, het facturatieproces en de leveringsvoorwaarden.

Het Platform beweegt zich volgens de OSB op de gebieden die alle bedrijven aangaan die actief zijn in het segment reconditionering aangaan. “Het Platform houdt zich verre van de commerciële aspecten van de individuele bedrijven. Een gezonde mate van concurrentie is immers ook van belang voor de ontwikkeling van de branche in het algemeen en de individuele bedrijven in het bijzonder. De kaders waarbinnen het commerciële strijdperk zich afspeelt, zijn nadrukkelijk wél een aandachtsgebied van het OSB Platform Reconditionering. Daarom is het belangrijk dat bedrijven zich conformeren aan die kaders. Dit is dan ook feitelijk één van de ultieme doelstellingen van het Platform”, aldus het OSB. “Omdat niet alle reconditioneringsbedrijven lid zijn van OSB wordt er éénmaal per jaar een ‘open’ vergadering gehouden, waarbij zowel de leden als de niet-leden van OSB welkom zijn. Op die manier wordt geborgd dat het Platformbestuur in staat blijft om alle belangen van de bedrijven in de sector in het oog te houden bij het maken van keuzes.”

De belangrijkste punten waarmee het Platform dit jaar aan de slag is gegaan dan wel nog zal gaan, zijn:

  • CAO:maken van een overzicht van wensen en prioriteiten voor de komende onderhandelingen en onze wensen inbrengen.
  • Opleidingen:het volgen van de ontwikkelingen bij de RAS m.b.t. opleidingen en examens. De eind- en toetstermen Reiniging na calamiteiten zijn inmiddels geactualiseerd.
  • Code:samen met Kees Blokland (voorzitter Code Commissie) is een vertaling gemaakt van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag voor reconditioneerders. Het doel van deze Code is om doorgeschoten marktwerking tegen te gaan. De Code spreekt het verantwoordelijkheidsgevoel van partijen aan. Deze Code moet over het voetlicht gebracht worden bij de individuele verzekeraars, het Verbond van Verzekeraars, bij individuele expertisebureaus en het NIVRE. Kees Blokland is hier samen met platformbestuursleden mee aan de slag.
  • Communicatie:organiseren van een ledenbijeenkomst in april en een brede themabijeenkomst in oktober. En verder het verzenden van een nieuwsbrief in het voorjaar (interne communicatie). Wat betreft de externe communicatie richten we ons (via overleggen, artikelen in bladen etc.) op o.a. verzekeraars en experts.
  • Lobby:NIVRE en Verbond van Verzekeraars zijn speerpunten. Doel is om als Platform aanspreekpunt/loket te zijn van deze partijen en om de relatie te verbeteren.
  • Stichting Salvage:vanuit het Platform (als gesprekspartner) o.a. overleg voeren over kwaliteitscriteria schadestopbedrijven. Een eerste gesprek met Brenda Reinders en Geerlof van Loo heeft inmiddels plaatsgevonden.
  • Facturatieproces:doel is om het betalingsproces te versnellen, want de wachttijd is erg lang. Proactief richting verzekeraars en experts sturen op procesverbeteringen. Werkgroep facturatie is hiermee inmiddels aan de slag.
  • Coördinatie Rampen:realiseren dat Platform als instituut toegevoegd wordt. Het Platform heeft ideeën om nadere invulling te geven aan het nationale rampenplan. Zorgen voor heldere afspraken en processtappen vooraf.

 

Aanmelden voor de marktbijeenkomst op 6 oktober a.s. kan bij Kim Sporkslede van de OSB: email k.sporkslede@osb.nl