Onderzoeksraad voor Veiligheid: Zaanstad en Rijkswaterstaat aan de slag met veiligheid bruggen

De minister van Infrastructuur en Milieu en de gemeente Zaanstad hebben maatregelen genomen om de veiligheid te vergroten bij het op afstand bedienen van bruggen. Dat blijkt uit de reacties op de aan hen gerichte aanbevelingen in het rapport ‘Ongeval Den Uylbrug, Zaandam – Meer dan de som der delen’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar aanleiding van een ongeval  waarbij vorig jaar een 57-jarige vrouw om het leven kwam tijdens het openen van deze brug. In het rapport stelde de Onderzoeksraad eerder dat ‘de gemeente Zaanstad onvoldoende oog heeft gehad voor de wijze waarop mens en techniek elkaar beïnvloeden bij het bedienen van de Den Uylbrug’.  Omdat in Nederland steeds meer bruggen op afstand worden bediend, benadrukt de Raad dat de conclusies uit onderzoek voor brugbeheerders in heel Nederland van belang zijn.

In een update stelt de Onderzoeksraad nu datuit de reactie van de gemeente Zaanstad blijkt dat zij  serieus werk maakt van de aanbevelingen. De Raad ziet dat de gemeente actief de getrokken lessen deelt met andere brugbeheerders. Daarnaast zet de gemeente zich in om – samen met andere partijen – te komen tot een integrale veiligheidsbenadering bij het bedienen van bruggen op afstand.” Ook Rijkswaterstaat is aan de slag met de aanbevelingen blijkt uit de reactie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Zo vervult Rijkswaterstaat nadrukkelijker de rol van kennisdrager met meer aandacht voor kennisdeling over veiligheidsrisico’s van menselijk handelen bij de bediening van kunstwerken op afstand.

Onvoldoende aandacht
Op de aanbeveling over de aanpassing van normen en richtlijnen  reageert de minister dat de huidige beleidskaders deels voldoen aan wat wordt aanbevolen. Uit het onderzoek van de Raad blijkt echter dat daarin nog onvoldoende aandacht is voor de interactie tussen techniek en de ‘menselijke factor’ (bedienaars van kunstwerken en verkeersdeelnemers). Ook blijft in de huidige benadering het langzame verkeer zoals fietsers en voetgangers buiten beeld. Rijkswaterstaat neemt echter wel het initiatief om met decentrale beheerders de ‘Richtlijn Vaarwegen’ door te lichten op deze aspecten. Naar het oordeel van de Raad kan deze aanpak ook leiden tot de gewenste verandering omdat juist bij deze decentrale beheerders de urgentie leeft om nadrukkelijker aandacht te besteden aan de problematiek. Of het daadwerkelijk leidt tot de benodigde veiligheidswinst, kan nu nog niet worden vastgesteld.