Onderzoek Esri: Geografische informatie geeft inzicht in bedrijfsrisico’s, maar potentieel wordt nog weinig benut op directieniveau 

 

Geografische informatie is steeds vaker een essentieel instrument voor bedrijven om beter voorbereid te zijn op grote bedrijfsrisico’s als gevolg van klimaatverandering, zoals extreem weer, energietekorten en bedreigingen van de toeleveringsketen. Tegelijkertijd wordt de volledige potentie van geografische informatie vaak nog niet benut.

Uit onderzoek van Forrester onder besluitvormers over de risicostrategie bij Amerikaanse en Europese bedrijven, uitgevoerd in opdracht van Esri, blijkt dat geografische informatie door 58% van bedrijven wordt bestempeld als cruciaal voor het tegengaan van de gevolgen van klimaatverandering. 76% van de deelnemers verwacht daarnaast dat hun organisatie aanzienlijk kan profiteren van een bedrijfsbrede toepassing van geografische informatie voor risicomanagement.

 

Opvallend is dat bij de factoren die deelnemers zien als groot risico voor hun organisatie klimaatverandering met 55% het laagst scoort. Economische onzekerheid (66%), de concentratie van fysieke bedrijfseigendommen (64%) en sociale en geopolitieke instabiliteit (57%) worden allen als grotere risico’s gezien. Het laat zien dat organisaties zich sneller richten op acute risico’s, terwijl klimaatverandering op al deze factoren van grote invloed kan zijn.

 

Geo-informatie biedt meer inzicht dan nu wordt gebruikt

Ondanks de risico’s geeft slechts 20% van de respondenten aan de potentie van geo-informatie al volledig te benutten. Datasilo’s, waarbij informatie opgesloten zit in specifieke afdelingen of systemen (38%) worden daarvoor als belangrijkste reden gegeven, terwijl het voor 29% van de deelnemers een grote uitdaging blijkt om geografische informatie te koppelen aan de bedrijfseigendommen.

 

Het overkomen van die uitdagingen kan bedrijven helpen om niet alleen beter voorbereid te zijn op grote bedrijfsrisico’s, maar kan ook leiden tot concurrentievoordeel, aldus Bas Bijtelaar, manager strategic business development bij Esri: “Een goede risicostrategie begint met het in kaart brengen van alle bezittingen van het bedrijf, zoals gebouwen en de risico’s die ze lopen. Door dit met slimme software als ArcGIS integraal op basis van locatie te benaderen, kunnen allerlei databronnen gebruikt worden om complexe relaties, die anders misschien verborgen blijven, inzichtelijk te maken. Een voorbeeld hiervan is de risicokans op overstroming door het combineren van data over klimaatscenario’s en de klimaatbestendigheid van een gebouw.”

 

“Door locatie-informatie onderdeel te maken van de bedrijfsstrategie en de organisatie proactief weerbaar te maken voor de mogelijke risico’s van onder andere klimaatverandering sta je sterker bij onvoorziene omstandigheden. Je kunt tegelijkertijd ook sneller en beter inspelen op nieuwe kansen, zoals het verbeteren van de logistieke processen, het slimmer gebruiken van hulpbronnen en het verkleinen van de voetafdruk.”