NLE neemt initiatief om versnippering in letselbranche tegen te gaan

De NLE (Nederlandse Letselschade Experts), de 21 leden-bedrijven tellende branchevereniging die opkomt voor de belangen van letselslachtoffers en hun belangenbehartigers, wil een halt toeroepen aan de in haar ogen ongewenste versnippering in de letselschadebranche. In een toelichting zegt NLE-directeur Martijn van Driel: “We opereren in een branche met teveel afkortingen: PIV, NIS, NIVRE, LSA, ASP, GAV, NLE etc.). Alle partijen behartigen op de één of andere manier de belangen van hun achterban. Het is verwarrend en ondoorzichtig georganiseerd, omdat er veel dubbel werk wordt gedaan. Zo heeft bijvoorbeeld iedereen een voorlichtingsfolder voor de consument. Waarom niet één brochure, waarin alles staat?”

Rini Withagen, voorzitter van NLE, vult aan: “Daarnaast zijn wij voorstander van één opleidingsregime, één gedragscode voor alle partijen, één kwaliteitskeurmerk, één klachtenregeling en één instelling voor het auditen, kortom één loket voor alle belangrijke basis zaken. In onze optiek is De Letselschade Raad daarvoor de meest aangewezen instantie. Het is gezaghebbend, fungeert al als overlegplatform voor tal van zaken op letselgebied waarbij alle relevante, betrokken partijen om de tafel zitten en beheert het GBL-Register. Met het oog hierop hebben wij als NLE het initiatief genomen voor een overlegbijeenkomst – in de wandelgangen aangeduid met ‘keukentafeloverleg’ – om met vertegenwoordigers van alle marktpartijen van gedachten te wisselen over deze versnippering en andere onderwerpen die ons allen bezighouden. De eerste (geslaagde) sessie heeft begin juni plaatsgevonden, de tweede staat voor september op de agenda en wij hopen tijdens ons tweejaarlijkse high tea-bijeenkomst in het najaar met een concreet voorstel te komen.”