NIPV: Onderzoek naar herijking enkele vluchtroute in woongebouwen gepubliceerd

Hoe kan de enkele vluchtroute in woongebouwen worden herijkt, zodat deze weer beter aansluit op de uitgangspunten van de bouwregelgeving? Dat heeft het NIPV onderzocht in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).. Het onderzoek is nu gepubliceerd.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft in zijn onderzoek naar de flatbrand in Arnhem op 1 januari 2020 aanbevolen om de uitgangspunten in de wet- en regelgeving voor de enkele vluchtroute te herijken. Dit op zo’n manier dat rekening wordt gehouden met het scenario waarbij, sneller dan nu wordt gedacht, vuur en/of rook in een (deels) enkelvoudige vluchtroute ontstaat en/of terechtkomt. Het NIPV heeft in 2022 een vooronderzoek gedaan naar de enkele vluchtroute in een woongebouw. Dat onderzoek gaf een eerste aanzet voor deze herijking. In het nu verschenen rapport i is die eerste aanzet verder uitgewerkt.

 

Belangrijkste onderzoeksresultaten

  • Er zijn definities vastgesteld voor de omstandigheden (zichtlengte, temperatuur en gasconcentraties) waarin veilig kan worden gevlucht door vluchtroutes en voor de tijdsduur dat die vluchtroutes moeten kunnen worden gebruikt na het ontstaan van de brand. Die definities zijn vervolgens gebruikt om de uitgangspunten bij vluchtroutes uit gebouwen beter te laten aansluiten op de realiteit.
  • Door middel van risicoanalyses is een vergelijking gemaakt tussen de referentie (een corridorsituatie) en verschillende vormen van enkele vluchtroutes. Uit die analyses blijkt dat vooral in portieksituaties sprake is van een hoger persoonlijk risico dan in de referentie. In de andere bestudeerde verschijningsvormen van een enkele vluchtroute is dat persoonlijk risico beperkt hoger (doodlopend einde) of gelijk of lager (veiligheidsvluchtroute) dan in de referentie.
  • Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyses zijn oplossingsvoorstellen gedaan om het persoonlijk risico in enkele vluchtroutes te verlagen. Deze oplossingsrichtingen zijn in het rapport verder uitgewerkt.

 

Het ministerie van BZK gaat op basis van dit onderzoek overwegen of aanpassingen in de bouwregelgeving nodig zijn.Lees het rapport