Minister De Jonge informeert Tweede Kamer over brandveiligheid Nederland na branden in Valencia en Londen

 

Minister De Jonge (BZK) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over wat Nederland heeft gedaan op het terrein van brandveiligheid sinds de brand in de Grenfell woontoren in Londen in 2017. De brand in een woongebouw in Valencia op 22 februari jl. was voor de minister aanleiding om de Kamer een overzicht te geven wat in Nederland sinds de Grenfell-brand in Londen is gebeurd op het terrein van brandveiligheid.

In het Verenigd Koninkrijk is direct na de Grenfell-brand een groot onderzoek gestart (Grenfell Tower Inquiry). Vooruitlopend op het onderzoeksrapport heeft de minister van BZK op 30 november 2018 alle gemeenten in Nederland gevraagd om de meest risicovolle gebouwen in de gemeente te inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en wanneer noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Om gemeenten daarbij te helpen is in opdracht van BZK een protocol met risicotool ontwikkeld.

Uit de representatieve steekproef onder de 80 gemeenten volgt dat bijna alle gemeenten de inventarisatie hebben afgerond. Het aantal gebouwen waarbij uiteindelijk maatregelen nodig bleken, is beperkt en gemeenten zien toe op de uitvoering daarvan. In de berichtgeving van de NOS over de brand in Valencia stelt de directeur van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland dat alle gebouwen die echt onveilig waren nu zijn aangepakt.

Adviezen ATGB

Op 30 oktober 2019 is het ‘Grenfell Tower Inquiry Phase 1 Report’ gepubliceerd. De minister van BZK heeft vervolgens de Adviescommissie Toepassing en Gelijkwaardigheid Bouwvoorschriften (ATGB) gevraagd om aan te geven hoe de Engelse bevindingen zich verhouden tot de Nederlandse regelgeving en of er aanleiding is tot acties in Nederland. Dit advies is op 14 april 2020 naar de Kamer gestuurd. De aanbevelingen van de ATGB zijn allemaal overgenomen. Deze aanbevelingen hadden onder andere betrekking op de brandveiligheidsregelgeving voor gevels, verbetering van de kwaliteitsborging in het bouwproces en voorlichting aan bewoners.

Brandveiligheid bij optoppen

In de berichtgeving over de brand in Valencia is door de directeur van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland zijn zorg uitgesproken over de brandveiligheid bij het optoppen van gebouwen. De minister schrijft dat hij deze zorg serieus neemt, maar nog in afwachting is van een breder onderzoek door het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) over de mogelijke brandveiligheidsrisico’s bij verduurzaming, verbouw en tijdelijke bouw. Hierbij wordt ook het optoppen van gebouwen beschouwd.. Het onderzoeksrapport wordt eind maart verwacht, waarna in overleg met onder andere Brandweer Nederland en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland eventuele vervolgacties zullen worden bekeken.Ook wordt momenteel een onderzoek uitgevoerd naar de regels die vanuit het Besluit bouwwerken leefomgeving volgen voor het optoppen van gebouwen en naar de belemmeringen, die de praktijk ervaart bij de toepassing van deze regels.

 

Tot slot zegt hij: “ Ik vind de brandveiligheid van gebouwen belangrijk. Daarom heb ik naar aanleiding van de Grenfell-brand diverse acties genomen ten aanzien van bouwregelgeving. Naleving van deze regelgeving blijft cruciaal. Ik wacht het onderzoek uit Spanje af. Als daar evidente zaken uit komen die relevant zijn voor Nederland, dan zal ik zo spoedig mogelijk de kamer informeren.”

 

Lees hier de Kamerbriefhttps://open.overheid.nl/documenten/f92c7b50-f6e7-4c7c-9e11-0706d3390821/file.