Evaluatie BKB-regeling voor letselschadebureaus positief verlopen

Op initiatief van de NLE heeft vorig jaar een tweetal bijeenkomsten plaatsgevonden met NLE-leden en andere belangenbehartigers over de BKB-staffel (buitengerechtelijke kosten). Tijdens deze bijeenkomsten bleek er breed gedeelde onvrede te bestaan over de huidige staffel, onder meer vanwege de impact van inflatie en de gemiste efficiency slagen, vooral in licht-letselzaken. Deze signalen heeft de NLE betrokken in de evaluatie van de BKB-regeling met verzekeraars, wat heeft geleid tot een positief resultaat”, meldt de organisatie.

Op basis van artikel 8.1 Evaluatie van de BKB-regeling zijn Rolf van der Toorn, Lisette Tijbout, Tessa ’s Gravemade en Annemiek van Reenen-ten Kate vanuit de NLE met een groep van vertegenwoordigers van verzekeraars in overleg getreden. Het voorstel van de belangenbehartigers was om niet af te wachten met aanpassingen per einddatum overeenkomst, maar om tussentijds een stap te zetten in de juiste richting, zo mogelijk al per 1 juli 2023.

Voorstellen
De belangenbehartigers hebben een concreet voorstel gedaan om per 1 juli 2023 de BKB-staffel te verbeteren, waarbij de BGK-bedragen in licht-letselzaken procentueel minder zal worden verlaagd dan in de huidige BKB-regeling en bij de overige letselsegmenten de BGK-bedragen hoger worden dan in de huidige regeling. Eveneens hebben de belangenbehartigers voorgesteld het voorschot op de BGK te verhogen. Met deze voorstellen zijn de vertegenwoordigers van verzekeraars, onder voorbehoud van instemming van de achterban, akkoord gegaan.


Resultaat

Verzekeraars gaven aan dat deze wijzigingen om praktische redenen niet te effectueren zijn per 1 juli 2023, daarom is de beoogde ingangsdatum 1 oktober 2023.


Dit betekent dat per 1 juli a.s. de wijzigingen zoals geformuleerd in de huidige BKB- regeling doorgang zullen vinden, maar dat verwacht wordt dat per 1 oktober a.s. er tussentijdse wijzigingen in positieve zin zullen gaan plaats vinden. De NLE is blij met de positieve insteek van verzekeraars en hun bereidheid om tussentijds mee te denken over een verbeterde regeling. Daarnaast beschouwt de NLE deze overeenkomst als een goede aanzet voor de aanstaande onderhandelingen over een nieuwe BKB-regeling, die medio 2024 van kracht zal moeten worden.