Ervaren experts Jan Joling en Ger Koestering bundelen krachten

De beide ervaren bedrijfsschade-experts dr. Jan Joling RV, eigenaar van Joling BV in Hilversum, en Ger Koestering RA NIVRE-re (Koestering Schadeadvies BV in Hendrik Ido Ambacht), hebben hun krachten gebundeld onder de naam JolingKoestering, experts in vermogensschade. De beide experts zijn samen goed voor meer dan 60 jaar ervaring op dit vakgebied en behoren tot het zeer beperkte korps aan bedrijfsschade-/vermogensschadespecialisten in Nederland. Zij bieden hun diensten aan zowel schadelijdende partijen aan als aan aansprakelijk gestelde bedrijven en organisaties aan, doorgaans de bovenkant MKB en de grotere nationale concerns, hun verzekeraars en/of voor hen werkende advocatenkantoren. Daarnaast treden zij voor de rechtelijke macht zowel op als gerechtelijk deskundige en als arbiter/bindend adviseur.

Jan Joling werd in 1983 accountant en ontwikkelde zich tot expert in vermogens- en bedrijfsschade. In 2005 promoveerde hij op de rol van de accountant in het schadeonderzoek. Hij treedt regelmatig op als onafhankelijk deskundige voor de rechtbank of het gerechtshof. Ger Koestering heeft ruim 25 jaar ervaring als bedrijfsschade-expert in meerdere hoedanigheden en ten behoeve van diverse partijen en eveneens een achtergrond als accountant. Hij werkte onder meer als CFO bij GAB Robins Takkenberg (later Cunningham Lindsey) en daarvoor als openbaar accountant bij Ernst & Young.

Zuivere vermogensschade
JolingKoestering legt zich in haar werkzaamheden primair toe op het bepalen van de ‘zuivere vermogensschade’. Dat betreft veelal zaken die voortkomen uit wettelijke en contractuele aansprakelijkheid en waarbij (gevolg)schade wordt geleden in de vorm van waardeverlies, winstderving of ander financieel verlies door niet materiële oorzaken en of calamiteiten, zoals bijvoorbeeld contractbreuk, nalatigheid, vertragingsschade of schade door het niet afgeven van vergunningen. “Het gaat om schade of ander financieel verlies in geld en niet in materie. Bovendien zijn lang niet alle financiële schades verzekerbaar’, lichten Joling en Koestering toe.

Naast hun jarenlange ervaringen op het gebied van het berekenen van vermogensschades noemen zij als voordeel van hun nieuwe bedrijf het werken volgens het principe van de ‘professionele objectiviteit’. “Dat houdt in dat we in voorkomende gevallen uiteraard de belangen van onze opdrachtgever behartigen, maar dat doen zonder de realiteit van het feitencomplex uit het oog te verliezen. Het is in ieders belang dat we met een rapportage komen dat zo dicht mogelijk de werkelijk geleden winstderving of bedrijfsschade benadert”, aldus Joling en Koestering, die voor het berekenen van vermogensschades gebruik maken van een door hen zelf ontwikkeld geavanceerd schademodel.

“Wij kijken op een andere manier naar vermogensschade, waarbij wij door onze analytische aanpak de schadeberekening op transparante wijze in overeenstemming met de geldende rechtsregels in kaart kunnen brengen”, aldus de twee specialisten die het principe ‘twee weten meer dan één, hun aanvullende achtergronden – business valuator en registeraccountant – en de continuïteitsgedachte naar opdrachtgevers toe als andere voordelen van hun samenwerking noemen. Met het oog op dat laatste wijzen zij op het feit dat zij in het opleiden van een nieuwe generatie specialisten in bedrijfsschade en vermogensschade als één van hun doelstellingen zien.

Daar waar de eigen kennis naar hun mening niet toereikend is, is JolingKoestering samenwerkingsverbanden aangegaan met andere bedrijven. Zo werkt het op het gebied van fiscaliteiten en accountancy samen met accountantskantoor PKF Wallast, dat vestigingen heeft in Delft, Rotterdam, Woerden en Amsterdam Daarnaast wordt bij bouw- en schadetechnische zaken een beroep gedaan op de expertise van de specialisten van Vanderwal & Joosten, dat op zijn beurt in voorkomende gevallen gebruik maakt van de specialistische kennis van Joling en Koestering op het gebied van bedrijfsschade.