Doorbraak: eerlijkere kostenverdeling funderingsschade dichterbij

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om te onderzoeken hoe de kosten van funderingsschade op een redelijke manier kunnen worden verdeeld tussen huiseigenaren, (lokale) overheid en waterschappen. Vereniging Eigen Huis lobbyde actief voor het indienen van de motie en is erg blij dat er nu gekeken wordt naar een eerlijkere kostenverdeling.

Funderingsschade heeft meerdere oorzaken, waaronder klimaatverandering en het grondwaterpeil. Individuele huiseigenaren hebben daar zelf weinig invloed op. Daarom is het niet eerlijk dat zij alle herstelkosten zelf moeten betalen, vindt Vereniging Eigen Huis. De funderingsproblematiek is een thema waar Vereniging Eigen Huis al 20 jaar aandacht voor vraagt in politiek Den Haag.

Karsten Klein, directeur Belangenbehartiging: “Funderingsschade komt volledig voor rekening van de huiseigenaar. De kosten kunnen oplopen tot vele tienduizenden euro’s, terwijl huiseigenaren helemaal geen invloed hebben op het ontstaan van schade door bijvoorbeeld klimaatverandering. We roepen de waterschappen, gemeenten en het Rijk al langer op om in gesprek te gaan over een eerlijke verdeling van de herstelkosten bij funderingsschade. Dat gaat nu gebeuren en daar zijn we erg blij mee.”

Overheid pakt de regie

Om tot een goede oplossing te komen, moet de regering de regie nemen, vindt Vereniging Eigen Huis. Klein: “Samen met het Verbond van Verzekeraars, de Nederlandse Vereniging van Banken, Aedes en het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek hebben we minister De Jonge gevraagd om het voortouw te nemen en meer samenwerking te stimuleren tussen waterschappen, gemeenten en het Rijk. Hij heeft ons laten weten dat hij dat gaat doen.” In dat kader nam de Tweede Kamer een motie aan om een coördinerend minister aan te wijzen en een regeringscommissaris funderingsherstel aan te stellen.

Aanpak funderingsproblematiek

Minister De Jonge gaf aan de funderingsproblematiek als volgt te willen aanpakken:

  • De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is gevraagd een voorstel voor het nieuwe kabinet voor te bereiden over hoe het Rijk samen met alle betrokken partijen (medeoverheden, maatschappelijke partijen, marktpartijen en burgers) tot een nationale aanpak van funderingsschade kan komen die uitvoerbaar en rechtvaardig is. 
  • Door het Fonds Duurzaam Funderingsherstel landelijke werking te geven.
  • Door de lokale aanpak te ondersteunen via de Nationale aanpak Funderingsproblematiek (NAF).
  • Door het ontsluiten van kennis en het bevorderen van kennisontwikkeling via onder andere het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen en het NAF. De vereniging is positief dat er nu eindelijk stappen gezet gaan worden door de minister om tot een landelijke aanpak te komen.

De Jonge neemt de aangenomen moties mee in zijn aankondigde aanpak van de funderingsproblemen, waarvan de resultaten eind eerste kwartaal 2024 verwacht worden. Vereniging Eigen Huis blijft de ontwikkelingen rondom funderingsschade op de voet volgen en zich hard maken voor een eerlijkere herstelkostenverdeling.