De Letselschade Raad: Verdere stappen gezet om letselschades vlotter en transparanter af te handelen

 

De partijen die binnen de Letselschade Raad samenwerken hebben op uiteenlopende gebieden weer de nodige stappen gezet om de afhandeling van letselschade vlotter en transparanter te laten verlopen. Het belang van de mensen met letselschade staat daarbij voorop, meldt De Letselschade raad in het jaarverslag over 2015. Veel aandacht was er in 2015 voor herstelgerichte dienstverlening, waarbij de aandacht zich richt op dat wat nodig is om juist déze persoon weer toekomstperspectief te geven. Daarmee verlegt de decennialange focus op juridische en financiële aspecten zich naar een meer integrale aanpak die rekening houdt met de mens in al zijn facetten.

In 2015 startten de voorbereidingen voor de herziening van de Gedragscode Openheid Medische Incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA). In dit kader hebben meerdere expertmeetings plaatsgevonden, waarbij ook vertegenwoordigers vanuit de curatieve en langdurige zorg aanwezig waren. Hiermee wordt ook een bredere inbedding van de GOMA in de gehele zorgsector beoogd. Daarnaast wordt de gedragscode afgestemd op de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). De herziene GOMA, de ‘GOMA 2.0’, moet in 2017 gereed zijn.

Kwaliteitstoetsing organisaties Registers GBL en GOMA

Voor acht organisaties die in het Register Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) zijn ingeschreven, zijn in 2015 bezoekaudits uitgevoerd. “Algemene conclusie is dat er steeds meer en bewuster aandacht is voor correcte toepassing en naleving van de GBL”, aldus De Letselschade Raad in het jaarverslag. Het afgelopen jaar is gewerkt aan een opzet voor de driejaarlijkse audits voor organisaties die in het Register GOMA zijn ingeschreven. Elke doelgroep krijgt zijn eigen specifieke audit; die voor de verzekeraars is inmiddels afgerond. De audits voor de overige doelgroepen zullen in 2016 gereed zijn.

In februari 2015 is de Richtlijn Overlijdensschade in werking getreden. Hiermee is volgens de Raad de vereenvoudiging van de berekening van overlijdensschade een feit. “Voor nabestaanden is nu niet alleen begrijpelijker hoe het schadebedrag is vastgesteld, maar zij herkennen zich daar ook meer in.”Wat de financiën betreft  heeft De Letselschade Raad 2015 afgesloten met een positief resultaat. De inschrijvingsbijdrage voor het Register GBL wordt sinds 2015 gefaseerd verhoogd om de afbouw van de subsidie van het ministerie van Veiligheid en Justitie te kunnen opvangen. Dit heeft geen gevolg gehad voor het aantal inschrijvingen in het Register GBL, dat zelfs licht gestegen is.