De aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid

De Onderzoeksraad voor Veiligheid acht het van groot belang dat lering wordt getrokken uit het hijsongeval in Alphen aan den Rijn. Dit geldt in de eerste plaats voor de direct betrokken bedrijven. Daarnaast zijn er verbeteringen gewenst op sectorniveau. De Raad denkt daarbij aan een heldere normstelling in aanbestedingen en bouwcontracten. Tot slot zouden gemeenten hun zorg voor de omgeving van bouwwerkzaamheden actiever inhoud moeten geven bij het verlenen van de omgevingsvergunning. Hieronder treft u de aanbevelingen van de Onderzoeksraad aan.

1.    Kennis en deskundigheid bij betrokken bouwbedrijven

Aan kraanbedrijf Peineman Kranen B.V.:In aanvulling op reeds getroffen maatregelen op basis van uw eigen onderzoek: vergroot de deskundigheid binnen het bedrijf over de mogelijkheden en beperkingen van kranen in relatie tot de uit te voeren werkzaamheden en pas uw werkwijze hierop aan zodat het veilig gebruik ervan gewaarborgd is.

Aan pontonbedrijf koninklijke Van der Wees B.V.:Vergroot de deskundigheid binnen het bedrijf over de mogelijkheden en beperkingen van pontons in relatie tot de uit te voeren werkzaamheden en pas uw werkwijze hierop aan zodat het veilig gebruik ervan gewaarborgd is.

Aan staalbouwer BSB Staalbouw B.V.: Zorg dat bij onderaanneming u zich ervan vergewist dat de onderaannemer zijn verantwoordelijkheid voor een veilige uitvoering waarmaakt.

Aan bouwbedrijf Mourik Groot-Ammers B.V.: Zorg dat u als projectleider van bouwprojecten uw regierol ten aanzien van de ketenpartners zodanig versterkt dat sprake is van een adequate risicobeheersing van het gehele bouwproces.

2.    Risicoverantwoordelijkheid in de bouwsector

Aan de minister voor Wonen en Rijksdienst:Bewerkstellig, samen met de bouwsector, dat opdrachtgevers in de overeenkomst die zij sluiten met de partijen die deelnamen aan een bouwproject:

  1. een centrale partij aanwijzen die verantwoordelijkheid draagt voor een systematisch proces van risicobeheersing voor het gehele bouwproces, met inbegrip van de omgevingsveiligheid en
  2. dat zij de overige partijen verplichten om onder regie van de aldus aangewezen partij zodanig met elkaar samen te werken als nodig is voor een doelmatige organisatie van dat proces van risicobeheersing

De risicoverantwoordelijkheid en samenwerkingsverplichtingen dienen helder en coherent te worden geregeld in de algemene voorwaarden [1] bij overeenkomsten die de opdrachtgever en de partijen die deelnemen aan een bouwproject met elkaar sluiten.

3.    Omgevingsveiligheid als gunningscriterium

Aan de minister voor Wonen en Rijksdienst: Bewerkstellig dat in aanbestedingsprocedures voor bouwprojecten in stedelijk gebied omgevingsveiligheid als gunningscriterium wordt opgenomen en in contracten nader wordt gereguleerd.

4.    Verantwoordelijkheid gemeenten voor omgevingsveiligheid

Aan de minister voor Wonen en Rijksdienst:Veranker een risicogestuurd afwegingskader in het Bouwbesluit dat bepaalt onder welke omstandigheden een bouwveiligheidsplan als voorwaarde voor de verlening van een omgevingsvergunning geboden is.Zorg voor veiligheid is een kerntaak van de overheid. Indien risicovolle bouwprojecten worden voorgedragen voor vergunningverlening, dient de gemeente zich ervan te verzekering dat de veiligheid van de omgeving van een bouwwerk gewaarborgd is. Daartoe bestaat een wettelijk instrument in de vorm van het bouwveiligheidsplan. Dit plan is echter facultatief. De Raad is van oordeel dat het bouwveiligheidsplan vaker en intensiever gebruikt kan worden om de (omgevings-)veiligheid van bouwprojecten te verzekeren. Voor de vraag onder welke omstandigheden een bouwveiligheidsplan geboden is, acht de Raad het van belang dat gemeenten hierin ondersteund worden door een wettelijk vastgelegd afwegingskader. De risicoafweging of een bouwveiligheidsplan geboden is, wordt hierdoor onderbouwd en transparant.