Brandweeracademie: Publicatie Brandweerzorg bij veestallen verschenen

In de eerste zes maanden van dit jaar vonden er in Nederland 23 stalbranden plaats, waarbij volgens Brandweer Nederland en het Verbond van Verzekeraars 91.869 dieren zijn omgekomen, waarvan 10.000 biggen bij één calamiteit. Tussen 2012 en 2015 werden 71 stalbranden geregistreerd waarbij bijna 280.000 varkens, pluimvee, kalveren en overig rundvee zijn omgekomen. Deze cijfers leidden eerder al geleid tot het initiatief ‘Actieplan Stalbranden’ om de kans op stalbranden te verminderen en de dieren beter te beschermen. “De impact van een brand in een veestal is meestal groot, zeker wanneer er (grote aantallen) dieren omkomen. Met het oog op het ontwikkelen van onderwijscontent en op basis van opdrachtonderzoek heeft de Brandweeracademie de afgelopen jaren informatie verzameld over (branden in) veestallen. Het resultaat is de publicatie Brandweerzorg bij veestallen”, aldus het IFV op zijn website.
Gezien de cijfers over het aantal stalbranden en het hoge aantal dieren dat daarbij om het leven komt, is het niet verwonderlijk dat de Nederlandse brandweer in de dagelijkse praktijk wordt geconfronteerd met (vragen over) de brandveiligheid van veestallen, zowel in het kader van de feitelijke incidentbestrijding als in het kader van risicobeheersing. “Het doel van deze nieuwe publicatie is om manschappen, bevelvoerders, officieren van dienst, adviseurs gevaarlijke stoffen en specialisten brandpreventie te informeren over de verschillende aspecten van het thema ‘brandweerzorg bij veestallen’ en zo veel mogelijk de beschikbare informatie op dit gebied samen te brengen.”

Van wet- en regelgeving tot repressief optreden

De publicatie bestaat uit vijf hoofdstukken. In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op wetten, regels en kwaliteitssystemen die invloed kunnen hebben op de brandveiligheid van dierenverblijven. Hoewel er meerdere categorieën veehouderijen zijn, beperkt de publicatie zich tot de varkenshouderij, de pluimveehouderij en de rundveehouderij. In hoofdstuk 2 komen deze drie soorten stallen aan bod, inclusief de stalarchitectuur en -inrichting. In hoofdstuk 3 is er aandacht voor de brandveiligheid(srisico’s) van stallen. Daarnaast worden oorzaken en gevolgen van branden in veestallen nader toegelicht. Doordat de gevolgen van een brand in een veestal desastreus kunnen zijn en de inzetmogelijkheden van de brandweer beperkt, speelt preventieve brandveiligheid een belangrijke rol bij het terugdringen van (de effecten van) branden in dierenverblijven. In hoofdstuk 4 wordt hierbij uitgebreid stilgestaan. Tot slot besteedt hoofdstuk 5 aandacht aan het repressief optreden bij branden in veestallen. Wat maakt het optreden bij een brand in een dierenverblijf anders dan het optreden bij een brand in bijvoorbeeld een opslagloods?

De publicatie is volgens de Brandweeracademie een weergave van de huidige inzichten over de brandweerzorg bij veestallen en de relevante wet- en regelgeving. Zowel inzichten als wet- en regelgeving kunnen aan verandering onderhevig zijn. Om de publicatie te kunnen blijven ontwikkelen en verbeteren, ontvangt de Brandweeracademie graag commentaar en suggesties ter verbetering. Vragen of opmerkingen kunt u sturen naar onderwijscontent@ifv.nl, onder vermelding van ‘Publicatie Brandweerzorg bij veestallen’. De volledige publicatie ‘Brandweerzorg bij veestallen’ is te downloaden via: http://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20161005-BA-Brandweerzorg-bij-veestallen.pdf.