Aandacht voor naasten centraal tijdens seminar branchegroep Personenschade NIVRE

Er komt bij de in het letselschaderegelingsproces betrokken partijen steeds meer aandacht voor de naasten van het slachtoffer. Dat kwam naar voren tijdens het seminar met als titel ‘Naast de schaduw van het slachtoffer’, dat onlangs door de branchegroep Personenschade van het NIVRE werd georganiseerd. Centraal hierin stond de vraag ‘Wat is de impact van een ongeval/letsel op een naaste van het slachtoffer, onder wie de partner, kinderen, overige gezinsleden en andere betrokkenen?’ Hierop werd ingegaan door drie inleiders: TV-persoonlijkheid Prem Radhakishun, letselschadeadvocaat mr Joost Wildboer (Wildeboer AVS) en klinisch psycholoog-psychotherapeut drs. Dick Freriks (BirdView Expertises)

Inhakend op het thema ‘Naast de schaduw van het slachtoffer’ vertelde Radhakishun over de tijd dat hij als (sociale) advocaat in de Bijlmer werkte en veel nabestaanden van de Bijlmer-ramp in 1992 met raad en daad terzijde stond. Op de hem bekende wijze gaf hij zijn gehoor niet alleen een interessant inzicht in de impact op en praktische gevolgen van de ramp voor de nabestaanden, maar ook in de ongecoördineerde chaos qua hulpverlening in de dagen erna. Waar in 1992 improviseren troef was en er hier en daar maar wat ‘aangemodderd’ werd, is er volgens ‘Prem’ op dat vlak in de loop der jaren veel verbeterd. “Nabestaanden worden vandaag de dag veel beter begeleid, zoals bijvoorbeeld bij de MH17-ramp. Maar ook in de letselschademarkt is er meer aandacht voor slachtoffers en nabestaanden gekomen.”

Aanspraken van derden

Mr. Joost Wildeboer, letseladvocaat bij Wildeboer AVS, belichtte in zijn presentatie de laatste stand van zaken met betrekking tot de aanspraken van derden bij letselschade, zowel in juridisch als praktisch opzicht. Daarbij ging hij onder meer in op vragen als welke ‘derden’ zoal een recht op vergoeding hebben, wat hun positie is ten opzichte van de veroorzaker en wat de rechten of verplichtingen van de gekwetste zelf zijn jegens derden met een aanspraak. Daarnaast stond hij stil bij de op het thema van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zoals artikel 6:107 BW, het vorderingsrecht inzake het doorbetaald nettoloon door de werkgever en het  wetsvoorstel affectieschade dat nu voorligt bij de Tweede Kamer.

Psychologische verwerking van verwerken

Drs. Dick Freriks, klinisch psycholoog-psychotherapeut en als partner verbonden aan BirdView Expertises en Ascender, belichtte de gevolgen van trauma’s en het psychologische effect van een letsel op naasten. Hij benadrukte daarbij dat zowel het slachtoffer zelf als zijn naasten verschillend reageren op het letsel – en de gevolgen daarvan – dat hen is overkomen. “De een herpakt zich snel, maar een ander is  aangedaan, blijft ‘hangen’ in zijn lot, is boos op ‘alles en iedereen’ of raakt er zelfs depressief door“, aldus Freriks, die hierin een belangrijke rol ziet weggelegd voor de (letsel)schade-expert. “Door goed te luisteren naar de wensen en behoeften van slachtoffer en naasten, de belangen van betrokkenen” Ook raadde hij een ieder aan waar mogelijk partners en andere naasten te betrekken, omdat je op die manier het gedrag naar elkaar toe beïnvloedt en de zo wenselijke balans weer versterkt.”

Over affectieschade zei hij: “Erkenning en acceptatie is cruciaal voor slachtoffers en naasten en versterkt het zelfoplossend vermogen. Zo lang beide zaken er niet zijn, stagneert het verwerkingsproces en wordt het voortgangsproces belemmerd. Aandacht voor erkenning en verwerking is dan ook van cruciaal belang. Zo ook het appelleren aan het zelfoplossend vermogen van betrokkenen. De bijdragen van de drie inleiders gaven voldoende munitie voor een levendige slotdiscussie.