Verzekeraars lanceren Solidariteitsmonitor

De toenemende hoeveelheid Big Data biedt verzekeraars en hun klanten tal van kansen. Verzekeraars realiseren zich tegelijk dat Big Data-gebruik ook leidt tot maatschappelijke vragen, bijvoorbeeld over de gevolgen voor de privacy en solidariteit. De sector erkent die zorgen en komt met een aantal waarborgen om grip op data te behouden, waaronder een jaarlijkse Solidariteitsmonitor.Dat staat in het green paper ‘Grip op data’van het Verbond van Verzekeraars. Verzekeraars verzamelen dagelijks en al jaren data van hun klanten om risico’s goed in te kunnen schatten – dat is de basis van verzekeren. Maar er komen nu steeds meer data beschikbaar, doordat processen en apparaten aan het internet worden gekoppeld (‘Internet of Things’).En dat heeft gevolgen voor verzekeraars en hun klanten, aldus het Verbond.

In het paper constateert het Verbond dat Big Data verzekeraars en hun klanten kansen biedt. Dat loopt uiteen van snellere schadeafhandeling, een lagere schadelast en betere fraudebestrijding, tot meer inzicht in de klant waardoor de verzekeraar de klant beter kan helpen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij data uit kastjes in auto’s en huizen die inzicht geven in de risico’s die iemand loopt. Ook kunnen data aantonen dat iemand nooit buiten Europa reist maar wel een werelddekking heeft – en andersom. Big Data helpt dan de klant geld te besparen of een passender dekking te krijgen. Het Verbond ziet tegelijkertijd dat er in de maatschappij vragen leven over deze ontwikkelingen. Een belangrijke zorg is hoe verzekeraars omgaan met het feit dat zij steeds meer data van klanten hebben (privacy). Er zijn wetten en gedragscodes die gaan over privacy, maar toch leeft de zorg hoe sluitend die zijn.Ook zijn er vragen over de solidariteit. Hoe meer data, hoe meer verzekeraars kunnen differentiëren naar risico, waardoor premies voor hoge en lage risico’s meer uiteen kunnen gaan lopen.

Solidariteitsmonitor

Verzekeraars zullen in een verzadigde verzekeringsmarkt niet zomaar ‘vrijwillig’ grote groepen potentiële klanten links laten liggen. Sterker nog, mocht dat toch gebeuren met een specifieke groep, dan zal er vermoedelijk al snel een (buitenlandse/branchevreemde) aanbieder zijn die daar een product voor ontwerpt. De sector komt in het green paper echter met een aantal waarborgen en randvoorwaarden om zorgen weg te nemen.Het Verbond gaat jaarlijks een Solidariteitsmonitor opstellen en rapporteert daar publiekelijk over. Dat mensen die meer risico lopen in sommige gevallen meer premie betalen dan mensen die minder risico lopen is al eeuwen zo en ook terecht. Maar de verschillen moeten niet al te zeer uiteenlopen: het Verbond streeft ernaar dat zoveel mogelijk klanten zich kunnen verzekeren en wil onverzekerbaarheid zoveel mogelijk voorkomen. De Solidariteitsmonitor volgt daarom onder meer hoe de bandbreedte tussen de laagste en hoogste premies zich ontwikkelt, evenals de dekking. “Verzekeraars hebben de maatschappelijke verantwoordelijkheid hiernaar te kijken”, stelt algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond.In het paper ‘Grip op data’ komt de sector met meer verbond’. Het Verbond zal onder andere in een update van de Gedragscode verwerking persoonsgegevens bijzonder aandacht schenken aan de privacy-statements, zodat verzekerden weten waar ze aan toe zijn. Daarnaast komt er een klankbordgroep Big Data die de opzet van alle waarborgen zal invullen en toetsen en die bekijkt of de voorgestelde checks ook doen wat ze moeten doen.