De Vereende: Wat betekent Prinsjesdag 2023 voor u in de praktijk?


Op Prinsjesdag is het nieuwe regeringsbeleid gepresenteerd. In deze brei aan informatie is het lastig te bepalen wat dit nieuwe beleid betekent voor u als assurantieadviseur. Daarom heeft de Vereende aan Hoffelijk gevraagd te onderzoeken wat de gevolgen zijn op het gebied van schadeverzekeringen.

Regeling tegemoetkoming schade 2021
Het kabinet heeft een vergoeding opgesteld vanuit de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) in 2021. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling. Omdat de RVO niet altijd met de gewenste snelheid de vergoedingen door de overstromingen in Limburg af kan handelen, blijven middelen beschikbaar voor de RVO in latere jaren om de afhandeling te regelen.

Evaluatie Wet tegemoetkomaing schade bij rampen (Wts)
In 2024 levert het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) een onderzoeksrapport op. Het rapport gaat over de vraag of de Wts toekomstbestendig is. Ook door de veranderende verzekeringsmogelijkheden door klimaatverandering.

Verbetering toegang tot het recht
Het verbeteren van de toegang tot het recht is een voorwaarde voor een goed functionerende rechtsstaat. Belangrijke maatregelen daarvoor zijn in 2024:  

 • de verlaging van het griffierecht; en  
 • de vernieuwing van het stelsel van de gesubsidieerde rechtsbijstand.  

Verder wil het kabinet meer inzetten op laagdrempelige alternatieve geschillenbeslechting, maatschappelijk effectieve rechtspraak en herstelrecht. Het gaat erom dat de problemen echt worden opgelost.

Vernieuwing stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand
Het huidige stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand wordt vernieuwd.

Aanleiding
Gesubsidieerde rechtsbijstand moet bereikbaarder worden voor burgers. De minister wil het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand vernieuwen, sterker maken en meer toekomstgericht.

Maatregelen
De minister wil de volgende maatregelen invoeren:

 • Niet eerst langs Juridisch Loket
  De minister wil de gesubsidieerde rechtsbijstand makkelijk bereikbaar maken. Heeft een burger gesubsidieerde rechtsbijstand nodig? Dan kan hij direct hulp krijgen van een advocaat of mediator.
 • Geen invoering van rechtshulppakketten
  Een rechtshulppakket is een pakket met daarin standaard verschillende behandelingen voor een totaalprijs. De minister heeft onderzocht dat rechtshulppakketten ingewikkeld zijn en niet goed werken in de praktijk. Professionals geven aan dat ze er niet goed mee kunnen werken, omdat ze niet voor alle rechtsgebieden zijn in te zetten.
 • Geen samenvoeging van Raad voor de Rechtsbijstand en Juridisch Loket
  De minister vindt dat het Juridisch Loket een eigen organisatie moet blijven. Het Juridisch Loket wordt een stichting met wettelijke taken. Het Juridisch Loket werkt voor de gesubsidieerde rechtsbijstand samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid.
 • Makkelijk informatie, advies en hulp kunnen krijgen
  Professionals op juridisch en sociaal gebied moeten meer met elkaar samenwerken om burgers hiermee te helpen.
 • Verbetering kwaliteit dienstverlening
  Burgers krijgen nu niet altijd de juiste hulp. Vergoedingen van dienstverleners moeten passen bij het werk dat zij moeten doen.
 • Aanpak toekomstig tekort aan sociaal-advocaten
  Er moeten voldoende sociaal-advocaten zijn om rechtsbijstand aan burgers te kunnen bieden. De minister heeft de subsidieregeling voor de beroepsopleiding voor sociaal-advocaten verlengd.
 • Voorkomen van onnodige procedures tussen overheid en burgers
  Het probleem van de burger moet centraal staan. De dienstverlening moet altijd op de burger gericht zijn. Daarom zal bijvoorbeeld meer worden gestuurd op maatwerk.
 • Meer zelfredzaamheid creëren
  Heeft een burger rechtsbijstand nodig? Dan moet hij deze goed kunnen vinden.
 • Lerend stelsel
  Het stelsel van rechtsbijstand moet regelmatig worden beoordeeld. De minister benadrukt dat de burger hierbij betrokken moet zijn.

Planning
De minister wil het vernieuwde stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand invoeren vanaf 1 januari 2026.

Garantieregeling aardwarmte
Het kabinet heeft de garantieregeling aardwarmte laten doorlopen in 2023. Momenteel bestaat er namelijk nog geen goede particuliere verzekering om de risico’s van een aardwarmteboring af te dekken. De overheid dekt deze risico’s gedeeltelijk af met deze garantieregeling als een aardwarmteboring mislukt. Op voorwaarde dat de aardwarmteboring een slagingskans van 90% had. Na 2023 wordt de garantieregeling geëvalueerd.

Verkeershandhaving
Het kabinet zorgt dat er extra verkeershandhavingsmiddelen aangeschaft en onderhouden worden. Het doel hiervan is om de verkeersveiligheid te bevorderen en om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen.

Geautomatiseerde verkeershandhaving
Het kabinet wil meer inzetten op geautomatiseerde verkeershandhaving. Het gaat om middelen om de bestaande trajectcontroles te vervangen, waardoor dit behouden kan blijven. Verder wil het kabinet nieuwe vormen van verkeershandhaving versterken. Met flitspalen, focusflitsers en flexflitsers kan gehandhaafd worden op snelheid, roodlicht en afleiding in het verkeer.  

Actieplan verbetering verkeersveiligheid motorrijders
Het actieplan is een vervanging van het actieplan uit 2010. Het actieplan heeft nieuwe maatregelen om de verkeersveiligheid van motorrijders te verbeteren.

Het gaat om de volgende maatregelen:

 • Voorlichting aan motorrijders en medeweggebruikers.
 • De kwaliteit van een helm gaat achteruit na verloop van tijd, onderzocht moet worden of op de helm de datum van productie zichtbaar moet zijn.
 • Een training gericht op de beleving van het risico zorgt voor veiliger rijgedrag.

Wijziging van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994
Het kabinet stopt met de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor bussen die op gas rijden en vooral worden gebruikt voor het openbaar vervoer. Ook stopt de lagere brandstoftoeslag voor auto’s die op cng, lng of lpg rijden. Deze soorten brandstof zijn minder duurzaam dan bij het invoeren van deze regeling bekend was. Het kabinet wil deze regelingen stoppen met ingang van 1 januari 2026. 

Wijziging Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm)
Het kabinet verhoogt de vaste voet van de bpm vanaf 2025 met € 200,-. Hiermee wil het kabinet het aantal emissievrije auto’s snel naar een hoger peil brengen. 

Beëindiging teruggaaf bpm geldtransport
Het kabinet stopt de teruggaafregeling voor geldtransportauto’s. Omdat er in de laadruimte zitplaats is voor een bewaker werden deze auto’s als personenauto gezien. Het kabinet wil dat ook deze eigenaren worden geprikkeld om een CO2-zuiniger alternatief te kiezen. 

Asbest
Lijdt iemand aan de ziekte maligne mesothelioom of asbestose door asbest? Dan kan diegene een tegemoetkoming of een voorschot op een schadevergoeding krijgen door de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers (TAS).

Lijdt iemand aan het organo psycho syndroom (OPS)? Dan komt diegene in aanmerking voor een eenmalige financiële vergoeding. De SVB voert deze regeling uit.