NIVRE-enquête grensoverschrijdend gedrag: Helft registerschade-experts heeft te maken (gehad) met grensoverschrijdend gedrag door een verzekerde, tegenpartij of opdrachtgever

Meer dan de helft van alle schade-experts heeft te maken (gehad) met grensoverschrijdend gedrag door (een) verzekerde(n), tegenpartij(en) of opdrachtgever(s). Daarnaast heeft 13% van de respondenten een grensoverschrijdende bejegening ervaren door (een) collega(‘s). Zo blijkt uit een inventarisatie van het NIVRE naar Grensoverschrijdend Gedrag uitgezet door bureau Onderzoekdoen.nl onder al haar registerexperts.

“De uitkomsten zijn ontstellend te noemen”, vindt NIVRE in haar vandaag verschenen nieuwsbrief. Het NIVRE werkt in samenwerking met LRGD, STAB (Gerechtelijk Omgevingsdeskundigen), NRGD (Gerechtelijk Deskundigen binnen het strafrecht) en de NOVA (Orde van Advocaten) aan een ketenbrede aanpak voor de Gerechtelijk deskundige, waaronder dus ook veel NIVRE-experts.

De enquête vanuit het NIVRE is in navolging van de enquête van het LRGD (Beroepsorganisatie van Landelijk Gerechtsdeskundige), die een vergelijkbaar resultaat laat zien. Veel NIVRE register-experts zijn ook Gerechtsdeskundige en aangesloten bij het LRGD.In totaal hebben 1.070 ingeschrevenen in het NIVRE-Register de vragenlijst volledig ingevuld, “De resultaten van het onderzoek zijn daardoor zeer betrouwbaar”, aldus de organisatie. Meer dan de helft van de respondenten (59%) werkt in een organisatie met meer dan 100 medewerkers. De meeste respondenten werken in de discipline personenschade (30%), brand (20%) of motorvoertuigen (14%).

Verzekerde, tegenpartij of opdrachtgever
Meer dan de helft van alle respondenten heeft soms (48%) of vaak (3%) te maken (gehad) met grensoverschrijdend gedrag door (een) verzekerde(n), tegenpartij(en) of opdrachtgever(s). Deze slachtoffers hebben vooral te maken (gehad) met intimatie (79%) en bedreiging (52%). Bij 46% van de slachtoffers die het gedrag bij de werkgever hebben gemeld, zijn in alle gevallen maatregelen getroffen door de werkgever. Van de slachtoffers van het grensoverschrijdende gedrag laat 35% het gedrag hun handelen soms (34%) of vaak (1%) beïnvloeden. 15% heeft soms zelfs overwogen om te stoppen met hun werk door het grensoverschrijdende gedrag.

Een andere uitkomst is dat 13% van de respondenten (12% soms en 1% vaak) te maken heeft (gehad) met grensoverschrijdende bejegening door (een) collega(‘s). Deze slachtoffers hadden vooral te maken met intimidatie (46%), seksueel grensoverschrijdend gedrag (31%) en pesten (27%). Een op de vijf (21%)  van de slachtoffers heeft niet het gevoel dat ze de ervaring(en) met iemand of een instantie kunnen delen. Bij 44% van de gevallen waar het gedrag bij de werkgever is gemeld, trof deze in alle gevallen maatregelen. Bij meer dan de helft van deze slachtoffers heeft het grensoverschrijdende gedrag van (een) collega(‘s) soms (43%) of vaak (12%) invloed op hun handelen. 37% van de slachtoffers heeft zelfs overwogen te stoppen of is gestopt met het werk door het grensoverschrijdende gedrag.

Inschatting prevalentie ongewenste gedragingen

 Uit het onderzoek komt verder naar voren dat respondenten denken dat vooral psychosociaal grensoverschrijdend gedrag door verzekerden, tegenpartijen en/of opdrachtgevers voorkomt bij andere schade-experts (59% soms en 8% vaak).  Slechts 12% van de respondenten denkt dat fysiek grensoverschrijdend gedrag tussen collega’s voorkomt bij andere schade-experts (12% soms en 0% vaak).

73% van de respondenten geeft aan dat de organisatie waar zij werkzaam zijn een vertrouwenspersoon hebben, 17% zegt dat deze er niet is terwijl 10% het niet weet. Van de respondenten die aangeven dat er een vertrouwenspersoon is, heeft de meerderheid er redelijk veel (26%) of zeer veel (47%) vertrouwen in dat zij veilig een melding kunnen maken van grensoverschrijdend gedrag.

Rol en stappen van het NIVRE
39% van de respondenten vindt dat het NIVRE een rol heeft ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag. Deze rol kan gaan over het geven van trainingen hoe om te gaan met grensoverschrijdend gedrag tot het faciliteren in een meldpunt.13% van de respondenten geeft aan  behoefte te hebben aan gespecialiseerde training voor de omgang met grensoverschrijdend gedrag. De respondenten zijn verdeeld over de vraag of er een taak voor NIVRE is weggelegd op het gebied van grensoverschrijdend gedrag bij geregistreerden: 39% vindt van wel, 36% vindt van niet en 25% weet het niet.Ketenbrede aanpak

Uit de enquête uitkomsten is volgens het NIVRE verder gebleken dat grensoverschrijdend gedrag een ketenbrede aanpak behoeft. Grensoverschrijdend gedrag ziet met name op de verzekerde, tegenpartijen en/of opdrachtgever. Het NIVRE werkt in samenwerking met LRGD, STAB (Gerechtelijk Omgevingsdeskundigen), NRGD (Gerechtelijk Deskundigen binnen het strafrecht) en de NOVA (Orde van Advocaten) aan een ketenbrede aanpak voor de Gerechtelijk deskundige, waaronder dus ook veel NIVRE-experts.


In het licht van bovenstaande ketenaanpak, heeft het NIVRE de vraag om een ketenbrede samenwerking op gebied van grensoverschrijdend gedrag ook uitgezet bij het Verbond van Verzekeraars. Over de verdere ontwikkelingen zal de organisatie iedereen via de nieuwsbrief zoveel mogelijk op de hoogte houden.

Bijgaand de link naar de uitkomst van de NIVRE-enquête Grensoverschrijdend Gedrag.